Кристалохемічні моделі точкових дефектів і механізми утворення твердих розчинів у системах ZnS–ZnSe, ZnS–ZnTe, ZnSe–ZnTe

Д. М. Фреїк, Г. Я. Гургула, В. М. Бойчук, Т. П. Вінтоняк

Анотація


Запропоновано моделі домінуючих точкових дефектів та кристалоквазіхемічні формули твердих розчинів ZnS–ZnSe, ZnS–ZnTe, ZnSe–ZnTe для n- та р-типу провідности у вихідних бінарних сполуках ZnS, ZnSe, ZnTe. Розраховано залежність концентрації дефектів, вільних носіїв та холлівської концентрації носіїв заряду від складу твердих розчинів для різних типів точкових дефектів n-ZnX–p-ZnX (X= S, Se, Te). Робота виконана у рамках проекту МОН України (державний реєстраційний номер 0107U006768) та ДФФД МОН України (№ реєстрації 0111U005500).

Ключові слова: тверді розчини, точкові дефекти, кристалохемія.

Посилання:

 1. Berchenko N.N. Poluprovodnikovye tverdye rastvory i ih primenenie. Spravochnye tablicy // N.N. Berchenko, V.E. Krevs, V.G. Sredin. – Moskva: Voenizdat, 1982. – 208 s.
 2. Barsukova E.L. Poluchenie novyh kristallicheskih matric ZnSxSe1-x dlja lazernyh sred srednego IK-diapazona / E.L. Barsukova, L.I. Postnova, V.I. Levchenko // Materialovedenie i tehnologija. Dijelektriki. – 2007. – №1. – S. 31-33.
 3. Morozova N.K. Sul'fid cinka. Poluchenie i opticheskie svojstva / N.K. Morozova, V.A. Kuznecov. – Moskva: Nauka, 1987. – 200 s.
 4. Massalski T.B. Binary allous phase diagrams / T.B. Massalski, H. Okamoto, P.R. Subramarian, L. Kacprzak // 2nd edition, Materials Park, OH. USA: ASM. – 1990. – p. 1032.
 5. Morozova N.K. Sedenid cinka. Poluchenie i opticheskie svojstva / N.K. Morozova, V.A. Kuznecov, V.D. Ryzhikov i dr. – Moskva: Nauka, 1992. – 96 s.
 6. Nedeoglo D.D. Jelektricheskie i ljuminiscentnye svojstva selenida cinka / D.D. Nedeoglo, A.V. Simashkevich. – Kishinjov: Shtiinca, 1984. – 150 c.
 7. Abrikosov N.H. Poluprovodnikovye hal'koґenidy i splavy na ih osnove / N.H. Abrikosov, V.F. Bankina, L.V. Poreckaja. – Moskva: Nauka, 1975. – 219 s.
 8. Lott K.P. Problemy fiziki soedinenij A2V6 / K.P. Lott, Ju.A. Varvas // Vil'njus. – 1972. – C. 264-268.
 9. Semiletov I.A. Tetrajedricheskie i oktajedricheskie kovalentnye radiusy / I.A. Semiletov // Kristallografija. – 1976. – T. 21, № 4. – S. 752-758.
 10. Mahnіj V.P. Vpliv tipu domіshkovih defektіv na strukturnі vlastivosti difuzіjnih sharіv selenіdu cinku / V.P. Mahnіj, N.D. Rarans'kij, O.M. Sl'otov, І.V. Tkachenko // Fіzika і hemіja tverdogo tіla. – 2003. –T. 4, № 3. – S. 426-429.
 11. Fischer A.G. Solubility of ZnSe and ZnTe in Cd / A.G. Fischer, R.J. Paff // J. Chem. and Phys. Solids. – 1962. – V. 23, № 10. – P. 1479-1480.
 12. Gorjunova N.A. O tverdyh ras tvorah v sisteme ZnSe–GaAs / N.A. Gorjunova, N.N. Fedorova // FTT. – 1959. – T. 1, № 2. – S. 344.
 13. Shalimova K.V. O polimorfizme ZnSe / K.V. Shalimova, A.F. Andrushko, I.O. Dima // Kristallografija. – 1965. – T. 10, № 4. – S. 497-500.
 14. Pashinkin A.S. O polimorfizme nekotoryh hal'koґenidov cinka i kadmija / A.S. Pashinkin, G.N. Tishhenko, I.V. Korneeva i dr. // Kristallografija. – 1960. – T. 5, № 2. – S. 261-267.
 15. Georgobiani A. N. Problemy sozdanija inzhekcionnyh svetodiodov na osnove shirokozonnyh poluprovodnikovyh soedinenij A2V6 / A.N. Georgobiani, M.B. Kotljarevskij // Izv. AN SSSR. Ser. fiz. – 1985. – T. 49, № 10. – S. 1916-1922.
 16. Tomashik V.N. The physico-chemical interaction in the Cd, Zn || S, Se ternary reciprocal system // Izv. AN SSSR. Neorgan. Materialy. – 1981. – V. 17, № 6. – P. 1116-1117.
 17. Morozova N.K. Issledovanie vlijanija kisloroda na spektry katodoljuminescencii i shirinu zapreshhennoj zony ZnSxSe1-x // Fizika i tehnika poluprovodnikov / N.K. Morozova, I.A. Karetnikov, D.A. Mideros i dr. – 2006. – T. 40, № 10. – S. 1185-1191.
 18. Pashhenko Ju.A. Avtoref. kand. dis. – Moskva: MJeI. – 1986.
 19. Morozova N.K. Proc. 2nd Int. Congress on Radiation Physics and Chemistry of Inorganic Materials, High Current Electronics, and Modification of Materials with Particle Beams and Plasma Flows / N.K. Morozova, E.M. Gavrishchuk, D.A. Mideros. – Tomsk, 2006. – 713 p.
 20. Morozova N.K. Preobrazovanie centrov ljuminescencii CVD-ZnS pri gazostatirovanii / N.K. Morozova, I.A. Karetnikov, V.G. Plotnichenko, E.M. Gavrishhuk, Je.V. Jashina, V.B. Ikonnikov // Fizika i tehnika poluprovodnikov. – 2004. – T. 38, № 1. – S. 39-43.
 21. 20.Mezhilovs'ka L.J. Kristalokvazіhemіchnі formuli і tochkovі defekti nestehіometrichnogo cink selenіdu / Mezhilovs'ka L.J., Babushhak G.Ja., Zhukovskі P.V. // Fіzika і hemіja tverdogo tіla. – 2006. –T.7, №3. – S. 527-532.
 22. Mezhilovs'ka L.J. Defektna pіdsistema і fіziko-hemіchnі vlastivosti cink sul'fіdu / Mezhilovs'ka L.J., Babushhak G.Ja. // Fіzika і hemіja tverdogo tіla. – 2007. – T.8, №1. – S. 128-134.
 23. Mahnіj V.P. Doslіdzhennja prirodi oranzhevoi smugi ljumіnescencіi kristalіv ZnSe<Te> / V.P. Mahnіj, M.M. Sl'otov, O.V. Stec', І.V. Tkachenko // Naukovij vіsnik Chernіvec'kogo unіversitetu. Fіzika. Elektronіka. –Chernіvcі, 2001. – Vip. 112. – S. 75-77.
 24. 22.Sobolevskaja R.L. Nekotorye svojstva sloiv tverdyh rastvorov ZnSeTe poluchennyh zhidkostnoj jepitaksiej iz solej / R.L. Sobolevskaja. – S. 75-79.
 25. Ushakov V.V. Mikrofotoljuminescencija nelegirovannogo monokristallicheskogo tellurida cinka, poluchennogo neravnovesnymi parofaznymi metodami / V.V. Ushakov, Ju.V. Klevkov // FTP. – 2005. – T. 39, № 9. – S. 1029-1033.
 26. Vaksman Ju.V. Izluchitel'naja rekombinacija v monokristalah cinka, aktivirovannyh kislorodom / Ju.F. Vaksman // Fizika i tehnika poluprovodnikov. – 1995. – T. 29, vyp. 2. – S. 346-348.
 27. Gurgula G.Ja. Defektna pіdsistema і mehanіzmi samoleguvannja u kristalah cink teluridu / Gurgula G.Ja. // Fіzika і hemіja tverdogo tіla – 2011. –T.12, №1. – S. 153-158.
 28. Smith J. A high temperature study of native defects in ZnTe. / Smith J. // J. Phys. Chem. Solids. Pergamon Press. – 1971. – V.32. – P. 2201-2209.

Повний текст: PDF
5 :: 0

Посилання

 • Поки немає зовнішніх посилань.