№ 16 (2012)

Зміст

Визначення ефективної діелектричної проникности, коефіцієнтів відбиття та прозорости електромаґнітного випромінювання армованими полімерами PDF
Я. С. Криворучко, Л. Б. Лерман 4-8
Поширення електромаґнітних хвиль у шаруватих і пористих середовищах: прямі та обернені завдання PDF
Я. С. Криворучко 9-20
Механізми процесів акумулювання електричної енерґії на межі розділу фаз «активований вуглецевий матеріял – електроліт» PDF
А. С. Курепа 21-31
Структурне і маґнітне розупорядкування приповерхневих шарів плівок ферум-ітрієвого ґранату, імплантованих йонами силіцію PDF
О. З. Гарпуль, В. М. Пилипів 32-42
Вплив одно- та двократної имплантації йонів бору на приповерхневі шари монокристалів ґадоліній-ґалієвого ґранату Gd3Ga5O12 та Ві-заміщених плівок ферит-ґранатів PDF
І. П. Яремій 43-50
Структура iмплантованих ферит-ґранатових плівок йонами неону, нітроґену, оксиґену та арсену PDF
В. І. Кравець 51-56
Врахування анізотропних ефектів в орієнтації радіяційних дефектів під час розрахунку статичного чинника Дебая-Валлера PDF
У. О. Томин 57-62
Методичні підходи до формування стабільних рідких наночастинок із заданими параметрами PDF
І. В. Мазепа, Н. В. Олянюк, М. А. Мазепа 63-67
Надструктура сполуки (Tb0,70Zr0,30)(Al0,17Si0,83) PDF
Н. М. Муць, Л. Г. Аксельруд, Р. Є. Гладишевський 68-72
Взаємодія ангідридів з α-нафтиламіном PDF
Ю. П. Кудюков, К. Ю. Кудюков 73-75
Взаємодія фталевого ангідриду з ароматичними амінами PDF
Ю. П. Кудюков, К. Ю. Кудюков 76-78
Термодинамічні потенціяли сфалеритних кристалів цинк сульфіду PDF
Т. О. Паращук, В. М. Чобанюк, Н. Д. Фреїк, В. М. Бойчук 79-87
Вплив біопрепаратів на проростання насіння та ріст кипарисовика Лавсона PDF
О. Г. Сіренко 88-94
Електрохемічна інтеркаляція йонів літію в композиційний матеріял Al2O3 – ґрафен PDF
В. І. Мандзюк, І. Ф. Миронюк, В. В. Гуменяк 95-101
Термічна модифікація ТіО2: вплив на структуру та параметри інтеркаляційного струмоутворення PDF
О. В. Морушко, М. Я. Сегін, І. М. Будзуляк, І. А. Климишин, Р. В. Ільницький, Л. С. Яблонь, Т. Л. Потапенко 102-106
Investigation of Properties of Polyglycol Lubricants for Ethylene High-Pressure Compressors PDF
O. V. Kuzyshyn, H. O. Sirenkо 107-120
Investigation of Antifriction Properties of Polyglycols PDF
H. O. Sirenkо, O. V. Kuzyshyn, R. V. Hrynevych 121-134
Curriculum de Cours de «La Langue Étrangère Professionnelle» (Le Français) PDF
M. I. Marteniouk, O. V. Kuzyshyn 135-145
Curriculum of Course of «Professional English (Foreign Language)» PDF
O. V. Kuzyshyn, H. O. Sirenkо 146-156
Program Przedmiotu «Fachowa Terminologia Chemiczna w Języku Polskim» PDF
O. V. Shyichuk, O. V. Kuzyshyn 157-167
Lehrplan des Studiums «Fachsprache (Deutsch)» PDF
O. V. Kusysсhyn, P. R. Kusyschyn 168-176
Навчальна проґрама поглибленого вивчення спеціяльного курсу «Тепло- і масообмін у хемічній технольоґії» PDF
Г. О. Сіренко, Л. В. Базюк, Л. М. Солтис 177-180
Нові хемічні первні внесено до Періодичної таблиці: № 114 – Флеровій (Fl) та № 116 – Ліверморій (Lv) PDF
Т. Р. Татарчук, Г. О. Сіренко 181-185


ISSN: 2310-1288