Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання Освітній простір України?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Правила для авторів

Редакція журналу приймає до друку наукові статті з педагогіки, що раніше не публікувалися.

Відповідно до вимог МОН України типова наукова стаття у фаховому виданні повинна мати таку структуру:

- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання порушеної проблеми і на які спирається автор;

- виокремлення невирішених раніше аспектів загальної проблеми, які суголосні із статтею;

- формулювання цілей статті (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням одержа­них наукових результатів;

- висновки представленого у статті дослідження і перспективи подальших наукових розвідок із зазначеного напряму;

- список використаних джерел.

Для аспірантів, здобувачів, авторів без наукового ступеня до публікації необхідно подати дві рецензії провідних учених із порушеної галузі наук.

Комп’ютерний варіант рукопису статті має відповідати таким вимогам:

1. Обсяг оригінальної статті – 8–12 сторінок тексту, оглядових – до 14 сторінок.

2. Статті подаються у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими літерами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті слід вмістити в один файл.

3. Текст статті набирати через 1,5 інтервалу, шрифт Times New Roman, кегль 14; поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см (30 рядків по 60–64 символи).

Текст статті оформляється за наступним порядком:

– УДК (у лівому верхньому куті аркуша);

– автор(и) (ім’я, прізвище), посада, науковий ступінь, місце роботи українською і англійською мовами, електронна адреса  (у правому верхньому куті аркуша);

– назва статті (великими буквами, напівжирним шрифтом);

–  анотація мовою статті (без слова «Анотація», абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, шрифт Times New Roman, кегель 12, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – 10–12 рядків;

– ключові слова (словосполучення «Ключові слова» напівжирним шрифтом, абзацний відступ, вирівняно шириною тексту, шрифт Times New Roman, кегель 12, інтервал між рядками одинарний, курсив). Обсяг – 4–6 слів;

– ім'я та прізвище автора (авторів), назва статті, анотація (не менше 1800 знаків) і ключові слова в перекладі англійською мовою;

– основний текст статті друкується з абзацним відступом, шрифтом Times New Roman, кеглем 14, інтервалом 1,5 між рядками.

– посилання у тексті робляться у квадратних дужках – [ ]. Перша цифра відповідає номеру джерела в списку літератури, а після коми ставиться мала літера «с» з крапкою і цифра, що означає номер сторінки в джерелі, на яке зроблено посилання - [2, с. 45]. Якщо в одних дужках робляться посилання на два і більше джерел, то їх відокремлюють крапкою з комою [3; 5; 7].

– таблиці, схеми, малюнки, діаграми повинні бути авторськими, а не скопійованими з інших видань. Розміщуються без абзацу в центрі сторінки безпосередньо після посилання на них у тексті статті. Слово «Таблиця» та її номер пишуться курсивом зверху вирівняно справа, а рядком нижче вирівняно центром – назва таблиці. Інші ілюстрації, теж нумеровані, підписуються знизу вирівняно центром.

– формули подаються в окремому рядку без абзацного відступу вирівняно центром, нумеруються арабськими цифрами в круглих дужках із правої сторони сторінки.

– у наступному рядку після основного тексту статті оформляється список літератури. В ньому мають бути лише ті джерела, на які зроблені посилання у тексті. Слово «Література» великими буквами пишеться вирівняно зліва з абзацним відступом. Нижче подаються за алфавітом пронумеровані використані літературні джерела – українською мовою і транслітерація використаних джерел.

 

Оформляється література за таким взірцем:

1. Биков В. Ю. Дистанційний навчальний процес: навч. посібник / В. Ю. Биков, В. М. Кухаренко. – К.: Міленіум, 2005. – 292 с.

2. Ващенко Г. Виховний ідеал: підручник для педагогів, вихователів, молоді і батьків. / Г. Ващенко. – 3-є вид. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – 191 с.

3. Горащук В. П. Теоретичні і методологічні засади формування культури здоров’я школярів: автореф. дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. П. Горащук. – Харків, 2004. – 40 с.

4. Забродська Л. М. Інформаційно-методичне забезпечення проектно-технологічної діяльності вчителя: наук.-метод. посібник; за ред. А. Д. Цимбалару, О. В. Онопрієнко / Л. М. Забродська, О. В. Онопрієнко, Л. Л. Хоружа, А. Д. Цимбалару. – Харків: Вид. група «Основа», 2007. – 208 с.

5. Курляк І. Історико-педагогічні аспекти становлення перших українських ліцеїв / І. Курляк // Питання педагогіки середньої і вищої школи. – Львів, 1996. – Вип. 13. – С. 20–23.

6. Смоляр Л. Жіночий рух України як чинник гендерної рівноваги та гендерної демократії в українському соціумі / Л. Смоляр. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://partycivicua.org/women/rhruh.htm

У кінці статті вказується дата її подання у редакцію наукового журналу.

Вартість сторінки у журналі складає 40 грн. Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується. Отримані кошти покривають витрати на рецензування, редагування, обробку матеріалів, верстку журналу, отримання та реєстрацію DOI для статей, ведення сайту, друк та розсилку журналів до бібліотек України.

 

Положення про авторські права

Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:
Автори, які публікуються у цьому журналі, погоджуються з наступними умовами:


  1. Автори залишають за собою право на авторство своєї роботи та передають журналу право першої публікації цієї роботи на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License, котра дозволяє іншим особам вільно розповсюджувати опубліковану роботу з обов'язковим посиланням на авторів оригінальної роботи та першу публікацію роботи у цьому журналі.

  2. Автори мають право укладати самостійні додаткові угоди щодо неексклюзивного розповсюдження роботи у тому вигляді, в якому вона була опублікована цим журналом (наприклад, розміщувати роботу в електронному сховищі установи або публікувати у складі монографії), за умови збереження посилання на першу публікацію роботи у цьому журналі.

  3. Політика журналу дозволяє і заохочує розміщення авторами в мережі Інтернет (наприклад, у сховищах установ або на особистих веб-сайтах) рукопису роботи, як до подання цього рукопису до редакції, так і під час його редакційного опрацювання, оскільки це сприяє виникненню продуктивної наукової дискусії та позитивно позначається на оперативності та динаміці цитування опублікованої роботи (див. The Effect of Open Access).

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам

 


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована