КОМУНІКАТИВНА ОБІЗНАНІСТЬ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІОГРАМИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Tetiana Stambulska

Анотація


У статті здійснено аналіз понять “компетентність”, “компетенція”, “обізнаність”, порушено проблеми, пов’язані з аналізом змісту комунікативної компетентності, теоретичними засадами формування комунікативної обізнаності майбутнього фахівця, розроблено структуру комунікативної обізнаності. Ключові слова: комунікативна обізнаність, структура комунікативної обізнаності, культура мовлення, майбутній фахівець.

Посилання


Бабич Н. Д. Основи культури мовлення / Н. Д. Бабич. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Білавич Г. Діалектне розмаїття Карпатського краю / Галина Білавич, Тетяна Лисечко, Тетяна Стамбульська. – Івано-Франківськ: ПП „ТУР-ІНТЕЛЕКТ”, 2014. – 115 с.

Богуш А. М. Мовленнєва готовність старших дошкільників до навчання у школі / А. М. Богуш, Н. Є. Шиліна. – Одеса: ПНЦ АПН України, 2003. – 335 с.

Веніг Н. М. Формування мовленнєвої компетенції старшокласників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “Теорія методики навчання (російська мова)” / Наталія Миколаївна Веніг. – К., 2001. – 16 с.

Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: Навчальний посібник / Н. П. Волкова. – К. : ВЦ “Академія”, 2006. – 256 с.

Голуб Н. Б. Риторика у вищій школі : [монографія] / Н. Б. Голуб. – Черкаси : Брама – Україна, 2008. – 400 с.

Гриценко Т. Б. Українська мова та культура мовлення : Навч. посібник / Т. Б. Гриценко. – К. : Центр навчальної літератури, 2003. – 536 с.

Мацько Л. І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 360 с.

Митник О. Розвиток професійної компетентності сучасного вчителя: реалії і перспективи / О. Митник // Початкова школа. – 2009. – № 11. – С. 35–37.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи: підруч. для студ. пед. ф-тів / О. Я. Савченко. – К. : Абрис, 1997. – 416 с.

Сальникова Е. В. – Методические основы формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов в процессе обучения английскому языку / Е. В. Сальникова // Известия ПГПУ им. В.Г.Белинского, 2011, № 24. – С. 787-790.

Хижняк І. А. Складники професійно-педагогічної компетентності Вчителя початкових класів / І. А. Хижняк // Лінгводидактика: теорія, методика, досвід: збірник наукових праць / [за заг. ред. проф. В. І. Бадер]. – Вип. І. – Слов’янськ: СДПУ, 2011. – С. 90 – 95.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована