ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КУХАРІВ-КОНДИТЕРІВ

Maryna Melko

Анотація


У статті проаналізовані інноваційні підходи професійної підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих робітників. Виявлені тенденції в професійному навчанні майбутніх робітників кулінарної галузі. Запропоновані професійно-орієнтовані форми організації навчання для творчої самореалізації учнів в процесі фахової підготовки. Виділені особливості професійної підготовки сучасного кухаря-кондитера.

Ключові слова: творчий потенціал, інноваційні технології, кухар-кондитер, професійна підготовка, професійно-технічний навчальний заклад.


Посилання


Васянович, Г Техніко-технологічні зміни і їх вплив на навчально-виховний процес у вищому професійному закладі сфери обслуговування [Текст] / Г. Васянович, А. Балущак, Т. Мельничук // Проблеми професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах : зб. наук. праць наук.- практ. конф. ЛНПЦ ІПТО НАПН України «Психолого-педагогічне забезпечення підготовки робітничих кадрів» (4 березня 2015 р., м. Львів) та Науково-практичної конференції (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) «Підвищення якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» (19 травня 2015 р., м. Львів). – Львів, 2015. – С. 7–13.

Дегтярьова, Г Формування професійно-особистісних якостей майбутніх фахівців сфери послуг [Текст] / Г. Дегтярьова // Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів: зб. наук. статей / за ред. В. Кременя, М. Дмитриченка, Н. Ничкало – Уклад.: М. Артюшина, В. Тименко та ін. ¬ К.: НТУ, 2015. – С. 174¬¬¬¬¬–179.

Зязюн, І. Філософія, освітні стратегії і якість національної освіти [Текст] / І. А. Зязюн // Педагогічна практика та філософія освіти : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. ― Полтава : ПОІ ПОПП, 1997, ― С. 3―5.

Зязюн, І. Технологізація освіти як історична неперервність [Текст] / І. Зязюн // Педагогічні технології у неперервній освіті : монографія / за ред. С. Сисоєвої. ― К., Вид.-во «ВІПОЛ», 2001. ― 502 с.

Кремень, В. Філософія управління [Текст] / В. Кремень, С. Пазиніч, О. Пономарьов. — Харків : НТУ «ХПІ», 2008. — 524 с.

Сліпчишин, Л. Вивчення загальнотехнічних дисциплін у професійно-технічних навчальних закладах: гуманітарно-інтегративний підхід [Текст] : монографія / Л.Сліпчишин ― Львів: Сполом, 2007― 256 с.

Стахмич, Т. Інтегративний підхід до підготовки кваліфікованих робітників кулінарного профілю [Текст] / Т. Стахмич // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : збірник наукових праць. / [редкол. : І.А.Зязюн (голова) та ін.] – Київ ; Вінниця : [ТОВ «Планер»], 2010 – Вип. 23. –C. 353-356.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована