ЗМІСТ І СТРУКТУРА ІНФОРМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРІВ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Serhii Tereshchenko

Анотація


У статті розкривається зміст і структура інформатичної компетентності майбутніх менеджерів у сфері економіки. Проаналізовано різні підходи науковців щодо визначення та назви компетентності, пов’язаної з управлінням інформацією за  97 допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, структури її компонентів. Обґрунтовано вибір назви означеної компетентності. Встановлено, що інформатична компетентність відноситься до ключових (базових) компетентностей майбутнього менеджера та є основою для здійснення багатьох професійних функцій фахівця.

Ключові слова: компетентність, інформатика, інформатична компетентність, інформаційно-комунікаційні технології, галузеві стандарти.


Посилання


Hutmacher Walo. Key competencies for Europe. Report of the Symposium (Berne, Switzerland, March 27-30, 1996). Secondary Education for Europe Project [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED407717.pdf.

The definition and selection of key competencies. Executive summary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.oecd.org/pisa/35070367.pdf.

Баловсяк Н. В. Інформаційна компетентність фахівця / Н.В. Баловсяк // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2004. - № 5. – С. 21-28.

Вступне слово до Проекту ТЬЮНІНГ – гармонізація освітніх структур у Європі. Внесок університетів у Болонський процес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.unideusto.org/tuningeu/documents.html.

Головань М.С. Інформатична компетентність: сутність, структура та становлення [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_VM/Holovan_05.pdf.

Гончарова О.Н. Теоретико-методические основы личностно-ориентированной системы формирования информатических компетентностей студентов экономических специальностей : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 / Гончарова Оксана Николаевна. - Симферополь, 2007. - 471 л.

Долинський Є.В. Актуальність дослідження формування інформатичної компетентності майбутніх перекладачів як невід’ємної складової інформатизації суспільства [Електронний ресурс] / Є. В. Долинський, В. П. Юркова. // Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. - 2013. - Вип. 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2013_2_9.

Жалдак М.І. Інформатика : навчальний посібник для пед. ін-тів / М. І. Жалдак, Ю. С. Рамський. — К. : Вища школа, 1991. — 319 с.

Жукова В.М. Формування інформатичної компетентності майбутнього вчителя математики в процесі професійної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Жукова Вікторія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луганський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; наук. кер. Чернуха Н. М. – Луганськ, 2009. – 241 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. Ред. О. В. Овчарук. – К. : “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

Литвинова С.Г. Інформаційно-комунікаційні компетентності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів / С. Г. Литвинова // Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2011. - №5. - С. 6-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/komp_2011_5_3

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра. Галузь знань 0306 «Менеджмент і адміністрування», напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». ГСВОУ 6.030601-12. - [Чинний від 2012–27–11]. Київ : Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, 2012. - 23 с. - (Галузевий стандарт вищої освіти України).

Петухова Л.Є. Становлення поняття «інформатичні компетентності» та рівні їх діагностики у майбутніх вчителів початкової школи / Л.Є. Петухова // Наука і освіта. – 2008. – № 8-9. – С. 193-198.

Професійна освіта: Словник [Текст] : навч. посіб. / уклад. С.У. Гончаренко ; ред. Н. Г. Ничкало. - К. : Вища школа, 2000. - 380 с.

Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация / Дж. Равен; пер. с англ. под. общей редакцией В.И.Белопольского - М.: «Когито-Центр», 2002 – 396 с.

Тришина С.В. Информационная компетентность как педагогическая категория [Електронний ресурс] / С.В. Тришина // Интернет-журнал "Эйдос". - 2005. - 10 сентября. – Режим доступу: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910-11.htm.

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» від 25 червня 2013 року №344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/344/2013/conv#n10.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована