ГУМАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ

Nadiia Yashyn

Анотація


Стаття присвячена дослідженню проблеми формування толерантності студентської молоді у контексті гуманізації сучасної вищої освіти. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури відповідно до теми дослідження. Висвітлено значення понять “гуманізація” та “гуманізм”. Розглянуто особливості гуманізації вищої освіти. З’ясовано місце толерантності в системі гуманістичних цінностей. Ключові слова: гуманізація, толерантність, гуманізм, вища освіта, людяність, гуманістичний світогляд, особистість, виховання.

Посилання


Барно О. Демократизація та гуманізація вищої освіти – запорука формування високопрофесійного спеціаліста ХХІ століття / О. Барно // Імідж сучасного педагога. – 2003. – № 5-6. – С. 6-12.

Балл Г. Гуманізація освіти в контексті сучасності: психолого-педагогічні орієнтири / Г. Бал // Освіта і управління. – 1999. – Т.3. – С. 21-34.

Бех І.Д. Виховання особистості / І.Д. Бех // Особистісно орієнтований підхід: науково практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – Кн. 2. – 344 с.

Бєланова Р.А. Гуманізація та гуманітаризація освіти в класичних університетах (Україна США) / Р.А. Бєланова. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – 216 с.

Бітаєв В.А. Естетичне виховання і гуманізація особи / В.А. Бітаєв. – К.: ДАКККіМ, 2003. – 232 с.

Буяльська Т. Гуманізація освіти – вичерпане гасло і (не) виконане завдання? /Т. Буяльська // Освіта. – 2006. – № 26-27. – С. 4-5.

Вакуленко В.М. Основи педагогіки вищої школи України: Навч. посіб. / В.М. Вакуленко. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля, 2001. – 243 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. В.Т. Бусел. – K., Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2007. – 1736 с.

Вершинина Е.М. Непрерывное воспитание и гуманизация в системе образования – суть социально-экономического и духовного возрождения общества: Концепция: Моногр./ Е.М. Вершинина. – Х.: Регион-информ, 2004. – 430 с.

Давидов П.Г. Аксіологічний вимір освіти / П.Г. Давидов // Інтелект. Особистість. Цивілізація: темат. зб. наук. пр. із соціал.-філос. пробл. – Вип. 8. – Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. – С. 350–359.

Державна національна програма “Освіта” (“Україна XXI століття”) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF. − Назва з екрану.]

Добрускин М.Е. Концептуальные основы гуманизации и гуманитаризации высшего технического образования / М.Е. Добрускин // Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти. Збірник праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції "Гуманізація і гуманітаризація вищої технічної освіти". – Харків, 2000. – С.5-6.

Закон України “Про освіту” [Електронний ресурс]. – Режим доступу. –http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12. − Назва з екрану.

Корольов Б. І. Вища школа України на зламі епох / Б.І Корольов // Вища освіта України в умовах трансформації суспільства: стан, проблеми, тенденції розвитку, 1991-2006 pp.: Наук.-допом. бібліогр. покажч. – К.: Педагогічна думка, 2008. – 487 с.

Коссов Б.Б. Обобщенность содержания высшего образования как фактор его развития / Б.Б. Коссов // Вопросы психологии. – 1995. – №2. – С.9-19.

Максимова Т.В. Проблемы гуманизации в системе образования / Т.В. Максимова // Педагогіка, психологія та мед.-біол. пробл. фіз. виховання і спорту. – 2005. – № 22. – С. 225-228.

Пастушенко В. Актуальні проблеми та психолого-педагогічні орієнтири гуманізації системи освіти / В. Пастушенко // Нова педагогічна думка. – 2008. – №3. – С. 44-46.

Романенко М.І. Гуманізація освіти: концептуальні проблеми та практичний досвід: монографія / М.І. Романенко. – Дніпропетровськ.: “Промінь”, 2001. – 160 с.

Сиволога В.Ф. Гуманізація та гуманітаризація вищої освіти / В.Ф. Сиволога // Дослідження політичної взаємодії в умовах трансформації суспільства: зб. наук. праць. – Одеса: ОНУ, 2013. – С. 266-286.

Скляр П.П. Гуманізація та гуманітаризація: поняття, співвідношення та шляхи впровадження в освіту / П.П. Скляр, Т.О. Уманська // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. – 2007. – № 1(19). – С. 92–101.

Словник української мови: в 11 томах / за ред. І.К. Білодіда. – К.: Наукова думка, 1971. – Том 2. – 550 с.

Часова К.С. Гуманізація освіти в Україні: теоретичний аналіз / К.С. Часова // Педагогічний процес: теорія і практика. – 2013. – Вип. 4. – С. 194-201.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована