ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ПАТРОНАТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Liubov Fushtei

Анотація


У  статті  здійснено  аналіз  понять  “патронат”,  “патронатна  сім’я”,
актуалізується  потреба  встановлення  патронатних  відносин  і  патронатного ukвиховання  в  сучасній  Україні,  подано  історію  розвитку  патронатних  відносин  у давньому Римі, в межах Російській  імперії, у радянській  Україні 20– 30-х років  ХХ  ст.
Ключові  слова:  патронат,  опіка,  патронатна  сім’я,  патронатне  виховання,історія  патронатних  відносин  в  Україні.

Посилання


Алексеева Э. Патронатная семья как институт социализации детей-сирот : дис. ... канд.

социологических наук : 22.00.04 / Э. Алексеева; [Ур. гос. ун-т им. А.М. Горького]. – Уфа, 2008.– 190 с.

Алексеева Л. Институционализация социального патроната семей в условиях современной России : автореф. дис. … доктора социологических наук. – М., 2007. –

Деханов С. Адвокатура в Западной Европе: опыт и современное состояние. – M. : Юрлитинформ, 2010. – С. 24–25.

Довгалевская А. Вопросы семейного воспитания приемных детей в СССР : автореф. дис. … канд. пед. наук / А. Довгалевская. – М., 1957. – 18 с.

Довгалевская А. Семейное воспитание приемных детей / А. Довгалевская. – М. : Учпедгиз,

– 112 с.

Доклад Н. Несмеянова о призрении детей на Всероссийском совещании 17–20 марта 1916 года

по призрению детей в связи с войной [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://innewfamily.narod.ru/index.html

Энциклопедический словарь русского библиографического института Гранат. Т. 31. – М., 1982. – С. 178–179.

Євко В. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування: історичний аспект / В. Євко //

Право України. – 2001. – № 8. – С. 108.

Зінченко А. Досвід подолання дитячої безпритульності в Україні у 20-х роках / А. Зінченко. –

К. : ТОВ “Міжнар. фін. Агенція”, 1998. – 35 с.

Карпенко О. Правові засади утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених

батьківського виховання : дис. … канд. юр. наук / О. Rарпенко. – К., 2002. – С. 191.

Карпенко О. Соціально-педагогічна підтримка дітей в Україні в історичному контексті :монографія / О. Карпенко, Т. Янченко. – К. : НПУ, 2006. – 159 с.

Коваль Л. Соціальна педагогіка / Соціальна робота : навч. посіб. / Л. Коваль, І. Звєрєва, С.

Хлєбік. – К. : ІЗМН, 1997. – 392 с.

Козубовський В. Соціальний захист неповнолітніх у Великій Британії (порівняльний аналіз). –

Ужгород : УжНУ, 2004. – 129 с.

Мишутинская О. Исторический опыт призрения детей-сирот в России / О. Мишутинская //

История государства и права. – 2006. – № 4. – С. 14–15.

Нечаева А. Семейное право. Курс лекций / А. Нечаева. – М. : Юристъ, 1998. – С. 311–312.

Педагогическая энциклопедия : В 4-х т. [гл. ред. И. Каиров, Ф. Петров]. – М. : Советская

Энциклопедия, 1966. – Т. 3. – 879 с.

Петрочко Ж. Теоретичні основи патронату над дітьми / Ж. Петрочко // Соціальна педагогіка:

теорія та практика. – 2014. – № 1. – С. 83–90.

Положення про порядок патронування дітей в колгоспах і сім‟ях трудящих, затверджене

Постановою РНК УРСР від 11 червня 1940 р. // СП Украинской ССР. – 1940. – № 15.

Ромовська З. Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / З. Ромовська. – К. : Ін

Юре, 2003. – 532 с.

Сімейний кодекс України : науково-практичний коментар / За ред. С. Фурси. – К. : Видавець

Фурса С. Я.; КНТ, 2008. – С. 660.

Словник іншомовних слів / Л. Пустовіт, О. Скопненко, Г. Сюта, Т. Цимбалюк. – К. : Довіра,

Стасюк Г. Охорона дітей, позбавлених батьківського піклування в історичному розвитку /

Г.Стасюк // Право України. – 2005. – № 2. – С. 108–111.

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка / М. Стельмахович. – К. : ІСДО, 1996. – 286 с.

Стельмахович М. Українське родинознавство / М. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1994. –

c.

Фуштей Л. Організаційно-педагогічні умови cоціальної опіки дітей у Галичині і радянській

Україні (1918 – 1939 рр.) : дис. … канд. пед. наук ; 13.00.05 / Л. Фуштей ; [Національний

університет імені М.П. Драгоманова]. – К., 2012. – 266 с.

Фюстель-Куланж. Древний город. – М. : Центрполиграф, 2010. – С. 162–168.

Черновалюк Ю. Патронат як форма сімейного влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених

батьківського піклування за законодавством України / Ю. Черновалюк // Університетські

наукові записки. – 2009. – № 1 (29). – С. 134–138.

Юрків Я. Упровадження комплексної прогрми соціально-педагогічного патронажу сімей з

розумово відсталими дітьми / Я. Юрків // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2009. –

№6. – С. 276–287.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована