ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Valentyna Liapunova

Анотація


Статтю  присвячено  актуальному  аспекту  загальної  проблеми  виховання
толерантності  дітей старшого  дошкільного  віку . Розкриваються  особливості    процесу формування толерантності у дітей дошкільного віку . Проаналізовано основні  складники процесу  формування  толерантності  у  дітей  старшого  дошкільного  віку  такі  як  зміст, мета,  методи  та  засоби.  Визначається  їх  значення  й  подаються  основні характеристики.
Ключові  слова:  процес  формування  толерантності  у  дошкільному  віці,  складники процесу  формування  толерантності,  зміст,  мета,  методи,  засоби  формування толерантності.


Посилання


Бех І. Д. Виховання особистості : підручник [для студ.вищ.навч.закл.] / І. Д. Бех. – К. : Либідь,

– 848 с.

Гончаренко А. М. Педагогічні умови становлення гуманних взаємин старших дошкільників :

дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / А. М. Гончаренко. – К., 2003. – 214 с.

Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А. Зимняя. –М., Логос, 1999. – 384 с.

Иванова Н.М. Воспитание толерантности у детей старшего дошкольного возраста: автореф.

дис. на соиск.учѐн. степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 “теория и методика обучения и

воспитания (дошкольное образование)” / Н. М. Иванова. – Елец, 2012. – 23 с.

Ильинская Е.А. Формирование толерантности у детей старшего дошкольного возраста

средствами социально-культурной деятельности: дис. …канд. пед. наук: 13. 00.05 / Елизавета

Александровна Ильинская. – СПб, 2009. – 182 с.

Козлюк Ольга Андріївна. Педагогічні умови формування гуманістичної спрямованості

спілкування старших дошкільників : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук :

спец. 13.00.08 “Дошкільна педагогіка” / Ольга Андріївна Козлюк ; Південноукраїнський держ.

педагогічний ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2008. – 21 с.

Ремарчук Е.Л. Формирование основ толерантности у детей старшего дошкольного возраста

средствами искусства: дис. на соиск. учен. степ. канд. пед. наук: спец. 13.00.02 – теория и

методика обучения и воспитания /Ремарчук Екатерина Леонидовна. – Москва, 2014. – 194 с.

Скрипник Н. І. Психолого-педагогічні засади виховання гуманних взаємостосунків у дітей

старшого дошкільного віку : монографія / Н. І. Скрипник. – Умань :Видавничо-поліграфічний

центр “Візаві”, 2012. – 153 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована