ГРОМАДЯНСЬКА СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ ЯК СИСТЕМНА ЯКІСТЬ “ДРУГОГО ПОРЯДКУ”

Liubov, Volodymyr Fushtei , Kostiv

Анотація


Досліджено  сутність  громадянської  спрямованості  особистості  як  системної якості  другого  порядку .  Виділено  космополітичну,  патріотичну,  націоналістичну  та шовіністичну  види  громадянської  спрямованості  особи.  Показано  взаємозв’язок спрямованості  у  системі  громадянської  культури  та  інших  культур  особистості.
Розроблено  методику  дослідження  рівня  громадянської  спрямованості  особистості. Проаналізовано  результати громадянської  спрямованості  дітей  старшого  підліткового віку .
Ключові  слова:  спрямованість  особистості,  громадянська  спрямованість  особи, види  громадянської  спрямованості,  методика  дослідження  громадянської спрямованості  особистості,  результати  громадянської  спрямованості  старших підлітків.


Посилання


Бех І. Вчинок у морально-духовному розвитку особистості / І. Бех // Почат. шк. – 2004. – № 6.

– С. 1–5.

Боришевський М. Розвиток громадянської спрямованості особистості / М. Боришевський, Т.

Яблонська, В. Антоненко та ін. ; за заг. ред. М. Боришевського. – К., 2007. – 186 с.

Гессен С. Основы педагогики: Введение в прикладную философию : учеб. пособие для вузов /

С. Гессен ; отв. ред. и сост. П. Алексеев. – М. : Школа-Пресс, 1995. – 448 с.

Дерев‟янко В. Формування громадянської культури особистості школяра: навч.-метод. посіб /

Н. Дерев‟янко, В. Костів ; за ред. В. Костіва. – К. : ТОВ “Праймдрук”, 2011. – 352 с.

Євшан М. Національне виховання / М. Євшан // Галичина: Науковий і культурно-просвітній

краєзнавчий часопис. – 1997. – № 1. – С. 103–109.

Картунов О. Націоналізм (критичний підхід) / О. Картунов // Мала енциклопедія

державознавства / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; редкол. : Ю.

Римаренко (відп. ред.) та ін. – К. : Довіра ; Генеза, 1996. – С. 744–745.

Костів В. Методологічні засади формування базової культури особистості / В. Костів // Вісник

Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Івано-Франківськ, 2002. –

Вип. 3. – С. 3–18.

Костів В. Моральна культура особистості школяра : монографія / В. Костів. – Івано-Франківськ : Видавець “Підприємець Костів В.В.”, 2008. – 320 с.

Ткаченко В. Патріотизм / В. Ткаченко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол.

ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 633–634.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована