ЗДІБНОСТІ ДО ІНОЗЕМНИХ МОВ (FOREIGN LANGUAGE APTITUDE): СУТЬ, ХАРАКТЕРИСТИКА

Olesia Khudzei

Анотація


У  статті  проаналізовано  сутність  понять  “обдарованість”,  “здібності”,
“іншомовні  здібності”  тощо.  Встановлено,  що  успішне  вивчення  іноземних  мов детермінують  принаймні  чотири  спеціальні  когнітивні  здібності  (здібність  до фонетичного  кодування,  здібність  сприймати  граматичні  відношення  в  іноземній  мові  і розуміти  роль  граматики  у  перекладі  висловлювань  та  речень,  механічна  асоціативна
пам’ять,  індуктивна  здібність).  Подано  характеристики  обдарованих,  зокрема  й  до вивчення  іноземних  мов, дітей.
Ключові слова: іншомовні здібності, здібності,  обдарованість, обдаровані  діти.


Посилання


Ананьев Б. Г. Формирование одаренности / Б. Г. Ананьев // Склонности и способности. – Л.:

Изд-во ЛГУ, 1962. – С. 15–36.

Беляев Б. В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам : [пособие для

преподавателей и студентов] / Б. В. Беляев. – М.: Просвещение, 1965. – 227 с.

Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / [уклад. і голов. ред.

В.Т. Бусол]. – К.; Ірпінь: ВТФ “Перун”, 2005. – 1728 с.

Войтко В. Психологічний словник / В. Войтко. – К. : Вища школа, 1982. – 216 c

Волощук І. С. Обдарованість: сутність і типологія / І. С. Волощук // Навчання і виховання

обдарованої дитини: теорія та практика [збірник наукових праць]. − Випуск 2. – К.: Інститут

обдарованої дитини АПН України, 2009. − С. 9−25.

Гальскова Н. Д. Теория и практика обучения иностранным языкам. Начальная школа :

[методическое пособие] / Н. Д. Гальскова, З. Н. Никитенко. – М.: Айрис-пресс, 2004. – 240 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічній словник / С. У. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. –

с.

Ильин П. Е. Психология творчества, креативности, одаренности / П. Е. Ильин. – СПб: Питер,

– 435 с.

Івченко А. Тлумачний словник української мови / А. Івченко. – Харків: “Фоліо”, 2002. – 541 с.

Каспарова М. Г. О некоторых компонентах иноязычных способностей и их развития у

школьников / М. Г. Каспарова // Иностранные языки в школе. – 1986. – № 5. – С. 25–29.

Лейтес Н. С. Ранние проявления одаренности / Н. С. Лейтес // Вопросы психологии. – 1988. –

№ 4. – С. 98–107.

Лосева А. А. Психологическая диагностика одаренности / А. А. Лосева. – М.: Академический

проект; Трикста, 2004. – 176 с.

Мещеряков Б. Г. Большой психологический словарь / Б. Г. Мещеряков, В. П. Зинченко. – М.:

Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с.

Одаренность: диагностика и технологии / В. Васильев, А. Доровской и др. – Воронеж:

ВОИПКРО, 2003. – 127 с.

Педагогика: Большая современная энциклопедия / [сост. Е. С. Рапацевич]. – Мн.:

“Современное слово”, 2005. – 720 с.

Перішко І. Характерні особливості школярів, обдарованих до вивчення іноземних мов /

І. Перішко // Навчання, виховання обдарованої особистості: теорія та практика: [зб. наук.

праць]. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 150 – 163.

Рабочая книга школьного психолога / [И. В. Дубровина, М. К. Акимова, Е. М. Борисова и др. ;

под ред. И. В. Дубровиной]. – М.: Просвещение, 1991. – 303 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – М.: Изд-во Наркомпрос

РСФСР, 1940. – 595 с.

Способности и склонности: Комплексные исследования / [под. ред. Э.А. Голубевой].– М.:

Педагогика, 1989. – 200 с.

Способности к иностранным языкам [Электронный ресурс] // Академик. – Режим доступа:

dic.academic.ru

Теплов Б. М. Способности и одаренность / Б. М. Теплов // Хрестоматия по психологии / [сост.

В. Мироненко ; под ред. А. Петровского]. – М.: Просвещение, 1987. – С. 281–286.

Renzulli J.S. The tree-ring conception of giftedness: A developmental model for creative productivity

/ Renzulli J.S. // R.I. Sternberg, J.E. Davidson (eds.). Conceptions of giftedness. – Cambridge:

Cambridge University Press, 1986. – P. 53 – 92.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована