БАТЬКІВСЬКИЙ ВСЕОБУЧ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАКАРПАТТЯ

Olena Dobosh

Анотація


У статті розглядається проблема батьківського всеобучу в контексті розвиткуосвіти на Закарпатті, охарактеризовано історичні передумови і соціокультурнічинники впливу на мінливість батьківської просвіти в поліетнічному Закарпатті,доведено, що історико-географічні та соціокультурні зв’язки між різними етносамиЗакарпаття стали способом створення певного змісту батьківської просвіти підвпливом загальнолюдських норм і цінностей у просторово-часових межах стійкоїспільноти українців, які цілісно розвивались на Підкарпатській Русі.

Ключові слова: батьківський всеобуч, педагогічна культура, педагогічна просвіта,поліетнічність, родинне виховання.


Посилання


Абадфій А. Отношенія захоронок и народной школи // Народна школа. – 1941/42. – № 8. – С. 36–38.

Андрухів І. О. Виховна діяльність українських молодіжних товариств у Галичині (1894-1939): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський нац. ун-т ім. В.Стефаника. – Івано-Франківськ, 1997. – 19 с.

Вдович С. М. Розвиток ідей гуманної педагогіки в Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1998. – 16 с.

Велемець О. В. Розвиток освіти і педагогічної думки на західноукраїнських землях в ХVI-XVII століттях: Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова: К., 1998. – 17 с.

Войналович О. О. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи для національних меншин в країні (1917-1938 рр.): Автореф. дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / АПН України Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – К., 1993. – 25 с.

Гомоннай В. В. Народна освіта Радянського Закарпаття. – Київ-Ужгород, Радянська школа. – 1988. – 164 с.

Гомоннай В. В., Росул В. В., Талапканич М. І. Школа та освіта Закарпаття – Ужгород: Госпрозрахунковий редакційно-видавничий відділ Закарпатського комітету у справах преси та інформації, 1997. – 248 с.

Гранчак І. М. Нариси історії Закарпаття / Ужгород. держ. ун-т. Ін-т карпатознавства; Ред. кол.: І. Гранчак (відп. ред.) та ін. – Ужгород: Госпрозрахунк. ред. – вид. відділ Закарпат. обл. упр. По пресі, 1993. – Т.1.: (З найдавніших часів до 1918 р.) / Гранчак І. М., Данилюк Д. Д., Балагурі Е.А. та ін., 1993. – 432, [3]c.

Домашевський М. Історія Гуцульщини. – Львів: Логос, 2001. – С. 243.

Земска Мария. Семья и личность / Пер. с польського [Л.В.Васильева; Общ. ред. и послесл. М. С. Мацковского]. – М.: Прогресс, 1986. – 133 с.

Лозко Г. С. Українське народознавство. Вид. третє, доповнене та перероблене. – К.: „АртЕк”, 2006. – 471 с.

Макаренко А. С. Книга для батьків. – К.: Рад. школа, 1980. – 327 с.

Рего Г. І. Становлення і розвиток суспільного дошкільного виховання в Закарпатті (1836-1918 рр): Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2006. – 250 с.

Рыбаков Б. А. Язычество древних славян. – М.: Издательство „Наука”, 1981. – С. 76–95.

Сикорский И.А. Психологические основы Воспитания и Обучения. – К., 1909. – 112 с.

ЦДІА України у Львові, ф. 408, оп. 1, спр. 582 (Інформація Окуневського Є. Про ІІ Конгрес Міжнародної допомоги дітям у Женеві), арк. 24.

Шацкий С.Т. „Бодрая жизнь” // Избр. пед. соч.: В 2 т. – Т. І. – М.–Мюнхен, 1983. – С. 127-134.

Melléklet ar „Alapnevelókés és szülok lapja” 4 dik számához Alapnevelök és szülok lapja. – 1870. – № 4. – О. 145-149.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована