ВПЛИВ САМОРЕГУЛЯЦІЇ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ ОСОБИСТОСТІ: ІСТОРІЯ ІСУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Kateryna Lysenko-Helembiuk

Анотація


Стаття присвячена аналізу феномену саморегуляції як психологічного чинникасоціалізації особистості, з’ясовується специфіка становлення та розвитку означеногоявища в просторі вітчизняної психологічної науки.

Ключові слова: саморегуляція, особистісна, сенсомоторна, стильова, вольова,емоційна, моральна, мотиваційна, інтелектуальна, ціннісно-смислова саморегуляція,саморегулювання, соціалізація, психічний процес, психічний стан, соціальні норми,соціальні цінності, інтеріоризація, мобілізація.


Посилання


Абульханова-Славская К.А. О субъекте психической деятельности.– М., 1973.

Божович Л.И. Избранные психологические труды. Проблемы формирования личности: под ред. Д.И. Фельдштейна/ Вступ. Статья Д. И. Фельдштейна.– 212 стр.

Боришевський М. Й. Моральна саморегуляція поведінки особистості: понятійний аппарат. –К, 1993. –23с.

Брушлинский А.В. Проблемы психологии субъекта.– М., 1994.

Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. М.: Изд-во МГУ, 1991. –140с.

Ілійчук В.І. Саморегуляція підлітків у подоланні конфліктної поведінки: Автореф. дис. канд. психол. наук: 19.00.07/ Український державний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. – К., 1996.– 24с.

Конопкин О.А. Психическая саморегуляция произвольной активности человека (структурно-функциональный аспект) // Вопросы психологии.- 1995.- №1.- С.5-12.

Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. - М.: Политиздат, 1975 - 304 с.

Миславский Ю.А. Cаморегуляция и активность личности в юношеском возрасте. - М.: Педагогика. 1991.- 152 с.

Моросанова В.И. Акцентуация характера и стиль саморегуляции у студентов. // Вопр. психол. – 1997. - №6. – С.30-38.

Моросанова В.И. Коноз Е.М Стилевая саморегуляция поведения человека // Вопросы психологи – 2000 - №2 - С. 118-127.

Моросанова В.И., Сагиев Р.Р. Диагностика индивидуально-стилевых особенностей саморегуляции в учебной деятельности студентов. // Вопр. психол. –1994. - №5. - С. 134-140.

Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Навчальний посібник.– К.: Академвидав, 2005.– 448с. (Альма-матер)

Основи практичної психології/ В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.: Підручник.– 3-тє вид., стереотип.– К.:Либідь, 2006.–536с.

Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч.-метод. посібник / Ред. рада: В.М.Доній (голова), Г.М.Несен (заст. голови), Л.В.Сохань, І.Г.Єрмаков (наук. ред.) та ін. – К., 1996. – 792 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии – Спб: Издательство « Питер», 2000. – 712с.: ил. – ( Серия мастера психологии)

Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. 2-е изд. М.: Педагогика. 1973. – 424с.

Татенко В.А. Психология в субъектном измерении – К.: Видавничий центр „Просвіта”, 1996 – 404 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована