ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИМЕНЕДЖЕРІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Yaroslav Vovchok

Анотація


У статті акцентовано увагу на необхідності виділення й вивчення етнографічного туризму під час професійної освіти менеджерів туристичної сфери. Розкрито актуальність етнографічного туризму на сучасному етапі, а відповідно іпотребу в підготовці фахівців для здійснення такої туристичної діяльності.Розглянуто різні наукові підходи до визначення поняття етнографічного туризму, до зв’язку його з подібними поняттями, подано сутність і змістовність етнографічноготуризму у власному розумінні. Виділено основні чинники, що забезпечуютьвиокремлення етнографічного туризму в межах туристичної діяльності і надання йому організаційних особливостей, відмінних від інших різновидів туризму.

Ключові слова: етнографічний туризм, організація етнографічного туризму,менеджер туристичної діяльності.


Посилання


Закон України “Про туризм” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1282-15/print1382534775772088

Етнографія України : Навч. посіб / За ред. проф. С. А. Макарчука. –– вид 2-ге, перероб. і доп. –– Львів: Світ, 2004. –– 520 с.

Євтух В. Етнос / В. Євтух // Етнічний довідник. Поняття та терміни // Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua¬/LIB/PUB/Y/YEVTUKH/index.htm

Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні : Навч. посіб. / В. Ф. Кифяк. –– Чернівці : Зелена Буковина, 2003. –– 324 с.

Сучасні різновиди туризму: Підручник. Затверджено МОН / Шандор Ф., Кляп М. – К., 2013. – 334 с.

Сокол Т. Г. Основи туристичної діяльності: Підручник / Т. Г. Сокол / за заг. ред. В. Ф. Орлова. – К.: Грамота, 2006. – 264 с.

Орлова М. Ресурси етнічного туризму регіону: суспільно-географічна оцінка (на матеріалах Одеської області): автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец. 11.00.02 / М. Орлова. – Одеса, 2009. – 19 с.

Українське народознавство: Навч. посіб. – К., 2006. – с. 566

Li Yang. Minorities, tourism and ethnic theme parks: employees’ perspectives from Yunnan, China / Li Yang // Journal of Cultural Geography. – Vol. 28. – No. 2. – June, 2011. – P. 311 – 338.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована