КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇКУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ТУРИЗМУ

Anastasiia Kazmerchuk

Анотація


У статті визначено критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх менеджерів туризму за результатами констатувального етап уексперименту.

Ключові слова: критерії професійної культури, рівні сформованості професійної культури.


Посилання


Банько Н. А. Формирование профессионально-педагогической компетентности как компонента профессиональной подготовки менеджеров: [монография] / Н. А.Банько. – Волгоград: ВолгГТУ, 2004. – 75 с.

Исаев И. Ф. Теория и практика формирования профессионально-педагогической культуры преподавателя высшей школы: [учеб. пособ.] / И. Ф. Исаев; [Московск. пед. гос ун-т; Белгородск. гос. пед. ин-т]. – М.; Белгород: [б. и.], 1993. – 219 с.

Калінін В. О. Педагогічна технологія «діалог культур» як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови: Монографія / За заг. ред. проф. О. А. Дубасенюк. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 276 с.

Кузьмина Н. В. Методы системного педагогического исследования: [учеб. -метод. пособ.] / Кузьмина Н. В. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1980. – 172 с.

Курлянд З.Н. Професійна усталеність вчителя – основа його педагогічної майстерності. – Одеса, 1995. – 160 с.

Овчаров С. М. Індивідуально-диференційований підхід у професійній підготовці майбутніх учителів інформатики: Дис. … канд. пед. наук: 13.00.04 / Овчаров Сергій Михайлович. – Полтава, 2004. – 228 с.

Сластенин В. А. Формирование профессиональной культуры учителя: учеб. пособ. / Сластенин В. А. – М.: Изд-во МПГУ, 1993. – 175 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована