ОСОБЛИВОСТІ МОВНОЇ ОСВІТИ В СХІДНІЙ УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Olga Tsaryk

Анотація


У статті вивчено історичний  досвід навчання учнів у школах Східної України початку ХХ ст. Мета статті полягає у аналізі особливостей мовної освіти, вивченні досвіду розвитку навичок писемного мовлення учнів досліджуваного періоду. У статті зроблено висновки про те, що розвиток мовної освіти відбувався поступово, відповідно до змін в системі освіти та в загальних підходах до методів навчання.

Ключові слова: мовна освіта, писемне мовлення, культура писемного мовлення, учень, школа, методи навчання.


Посилання


Белозьорова Н. Культурно-освітні передумови розвитку початкових шкіл у східноукраїнському регіоні середини ХІХ – початку ХХ століття. // Електронний ресурс. – Режим доступу: –http://library.udpu.org.ua/library_files/psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/39_ 1/visnuk_28.pdf

Веригинъ Н. Въ помощь учащимъ в начальныхъ народныхъ училищахъ. Краткій сборникъ законоположеній и распоряженій по начальнымъ народнымъ училищамъ ведомства Министерства Народнаго Просвещенія. – Москва: Книжный магазинъ: Кузнецкій мостъ, д.Захарьина, 1907. – 268 с.

Демковъ М.И. Начальная народная школа, ея исторія, дидактика и методика. – Москва: Типографія Т-ва И.Д.Сытина, Пятницкая ул, с. д., 1911. – 332 с.

Лебедевъ А. И. Школьное дело. Выпускъ 1-й. Школа. – Москва: Типографія Т-ва И.Д.Сытина, Пятницкая ул, с. д., 1909. – 260 с.

Некрасовъ Н.Я. Практическій курсъ правописанія. Съ материаломъ для упражненій въ изложеныи мыслей. Руководство для учащихся въ начальныхъ училищахъ въ двухъ выпускахъ. Выпуск ІІ. Изданые двадцать червертое. – Петербургъ: Т-во “Петербургскій Учебный Магазинъ“, 1911. – 64 с.

Правила и программы для церковно-приходскихъ школъ и школъ грамоты. Изданіе четвертое Училищного Совета при Святейшемъ Синоде. – Санкпетербургъ: Синодальная типография, 1898. – 128 с.

Юрченко О. Розвиток освіти на Поділлі на початку ХХ століття // Вісник КНЛУ. Серія Історія, економіка, філософія. Випуск 20. – К., 2015. – С. 87-98.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована