ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Maryna Ikonnikova

Анотація


У статті досліджено філософські, психолого-педагогічні та соцолінгвістичні проекції професійної підготовки майбутніх філологів. Визначено, що вони передбачають створення оптимальних умов для навчання мови, літератури, перекладу тощо; стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів; розвитку їхнього критичного мислення, мовної особистості, множинного інтелекту, здатності до концептуального моделювання інформації; розширення знаннєвого простору з урахуванням індивідуальних стилів і навчальних стратегій студентів. Зазначено, що в зарубіжному науковому дискурсі вчені концентрують увагу на проблемі підготовки фахівців інтегративного типу в галузі філології, яке можливе за умови науково обґрунтованої методології, що базована на вагомих здобутках філософії, психології, педагогіки, лінгводидактики, соціолінгвістики й культурології, а також орієнтована на загальноєвропейські вимоги до мовної освіти, позитивний зарубіжний досвід і національні традиції.

Ключові слова: майбутні філологи, професійна підготовка, філологічна освіта, філологія, науковий дискурс.


Посилання


Аверинцев С. “Похвальное слово филологии”: филология и философия / С. Аверинцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://ru-philosophy.livejournal.com/1506151.html.

Аверинцев С. Филология / С. Аверинцев // Краткая литературная энциклопедия. – М. : Сов. энцикл., 1972. – Т. 7. – С. 973–979.

Бабенко Л. Сутність та зміст підготовки майбутнього вчителя-філолога до професійного / Л. Бабенко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія: Педагогіка і психологія : зб. наук. пр. – Чернівці : Рута, 2005. – Вип. 278. – С. 13–20.

Бідюк Н. М. Концептуальні засади професійної підготовки фахівців з прикладної лінгвістики у США / Н. М. Бідюк // Порівняльна професійна педагогіка – 2013. – Вип. 2. – С. 105–116.

Вовк О. І. Комунікативно-когнітивна компетентність майбутніх філологів: нова парадигма сучасної освіти / О. І. Вовк. – Черкаси : Видавець Чабаненко Ю. А., 2013. – 500 с.

Наумова Т. А. Синтез философии и литературы как принцип вузовского филологического образования / Т. А. Наумова // Современные проблемы науки и образования. – 2006. – № 1. – С. 79–80.

Пентилюк М. І. Стратегічні орієнтири підготовки майбутнього вчителя-словесника / М. І. Пентилюк // Дивослово. – 2014. – № 11. – С. 2–6.

Равчина Т. Діяльність викладача вищої школи у контексті сучасної філософії освіти / Т. Равчина // Вісник Львівського університету. Серія: Педагогічні науки. 2003. – Вип. 25. – Ч. 3. – С. 11–22.

Семеног О. М. Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури : монографія / О. М. Семеног. – Суми : ВВП Мрія-1 ТОВ, 2005. – 404 с.

Семиченко В. А. Концепция целостности и её реализация в профессиональной подготовке будущих учителей : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.07 / В. А. Семиченко. – К, 1992. – 43 с.

Соколова І. В. Професійна підготовка майбутнього вчителя-філолога за двома спеціальностями : [монографія] [Текст] / І. В. Соколова; за ред. С. О. Сисоєвої. – Маріуполь; Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 400 с.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.