ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Marianna Matishak

Анотація


У статті узагальнено особливості підготовки майбутніх магістрів дошкільної освіти до здійснення педагогічного менеджменту, з’ясовано його роль у професійному становленні фахівців. Виокремлено й проаналізовано змістове наповнення різних аспектів педагогічного менеджменту, а саме: когнітивно-змістового, діяльнісного, рефлексивного та ціннісно-мотиваційного.

Ключові слова: педагогічний менеджмент, майбутні магістри, дошкільна освіта, управлінська компетентність.


Посилання


Берека В. Є. Погляд М.М.Дарманського на сутність принципів менеджменту в освіті та їх трансформація на магістерську підготовку майбутніх управлінців / В. Є. Берека // Педагогічний дискурс : зб. наукових праць; гол. ред. А. Й. Сиротенко. – Хмельницький: ХГПА, 2008. – Вип. 3. – 216 с. – С. 23–30.

Закорченна Г.М. Підготовка студентів до педагогічного менеджменту в дошкільній освіті : автореф. дис. на здобуття наук ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Г.М.Закорченна. – Одеса, 2000. – 20 с.

Мачинська Н. І. Педагогічна освіта магістрантів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю : монографія / Н. І. Мачинська ; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої. – Львів : ЛьвДУВС, 2013. – 416 с.

Машкіна Л.А. Теоретичні засади особистісно орієнтованого навчання у вищій школі / Л.А.Машкіна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Випуск 28 (81). – 2013. – С.535 – 540.

Ситаров В.А. Дидактика: [учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. заведений] / В.А.Ситаров, под ред. В.А.Сластенина.– М.:Академия, 2002. – 368 с.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.