АКТУАЛЬНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЮРИСТІВ

Nadiia Yashyn

Анотація


Стаття присвячена вивченню питання актуальності формування толерантності у студентів-юристів. Здійснено аналіз науково-педагогічної літератури відповідно до теми дослідження. Висвітлено значення поняття “толерантність”. Визначено чинники, які впливають на формування толерантної особистості. Зроблено акцент на необхідності та ефективності виховання толерантності у період навчання у вищому навчальному закладі. Розглянуто особливості студентського віку, який є найсприятливішим періодом для становлення особистості студента та його світогляду. Охарактеризовано роль юриста у суспільстві. З’ясовано місце толерантності в системі гуманістичних цінностей правника. Обґрунтовано важливість цієї якості для його професійної діяльності. Подано приклади  нетолерантної поведінки представників юридичної професії. Виокремлено завдання та вміння юриста, необхідні для ефективної юридичної практики.

Ключові слова: толерантність, толерантна особистість, студентський вік, вища освіта, юрист, виховання.


Посилання


Горянська А.М. Психологічні особливості розвитку толерантності майбутніх учителів / А.М. Горянська // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. – 2011. – Т.2, Вип. 7. – С. 84-88.

Довгополова Я.В. Формування толерантних відносин студентів у полікультурному середовищі вищого навчального закладу: дис. … канд. пед. наук: 13.00.05 / Довгополова Яна Володимирівна. – Харків, 2007. – 209 с.

Кавун Л.В. Толерантность в структуре личностных свойств студентов вузов / Л.В. Кавун // Вестник ТГП.  2010.  Вип. 12 (102). – С.160-165.

Міграція і толерантність в Україні: [зб. ст. / за ред. Ярослава Пилипинського]. – К.: Стилос, 2007. – 191 с.

Тарасишина О.М. Справедливість і толерантність у сучасному праві України: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.М. Тарасишина. – Одеса, 2008. – 21 с.

Чопей В.С. Толерантність як принцип і основа світоглядної парадигми сучасних студентів / В.С. Чопей // Соціальна робота та управління: соціологія, психологія, педагогіка, соціальна робота.  2011.  Вип. 1. – С.48-59.

Яшин Н. Формування толерантності студентів в умовах полікультурного середовища вищого навчального закладу / Надія Яшин // Обрії: науково-педагогічний журнал. – 2014. – № 1(38). – С. 105-109.

Blimling G. The Resident Assistant / Gregory Blimling. – Dubuque: Kendall Hunt, 2010. – 494 p.

Horianska A.M. Psykholohichni osoblyvosti rozvytku tolerantnosti maibutnikh uchyteliv / A.M. Horianska // Naukovyi visnyk Mykolaivskoho derzhavnoho universytetu im. V.O. Sukhomlynskoho. – 2011. – T.2, Vyp. 7. – S. 84-88.

Dovhopolova Ya.V. Formuvannia tolerantnykh vidnosyn studentiv u polikulturnomu seredovyschi vyschoho navchalnoho zakladu: dys. … kand. ped. nauk: 13.00.05 / Dovhopolova Yana Volodymyrivna. – Kharkiv, 2007. – 209 s.

Kavun L.V. Tolerantnost v strukture lychnostnykh svoistv studentov vuzov / L.V. Kavun // Vestnyk THP. – 2010. – Vyp. 12 (102). – S.160-165.

Mihratsiia i tolerantnist v Ukraini: [zb. st. / za red. Yaroslava Pylypynskoho]. – K.: Stylos, 2007. – 191 s.

Tarasyshyna O.M. Spravedlyvist i tolerantnist u suchasnomu pravi Ukrainy: avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk: 12.00.01 / O.M. Tarasyshyna. – Odesa, 2008. – 21 s.

Chopei V.S. Tolerantnist yak pryntsyp i osnova svitohliadnoi paradyhmy suchasnykh studentiv / V.S. Chopei // Sotsialna robota ta upravlinnia: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, sotsialna robota. – 2011. – Vyp. 1. – S.48-59.

Yashyn N. Formuvannia tolerantnosti studentiv v umovakh polikulturnoho seredovyscha vyschoho navchalnoho zakladu / Nadiia Yashyn // Obrii: naukovo-pedahohichnyi zhurnal. – 2014. – № 1(38). – S. 105-109.

Blimling G. The Resident Assistant / Gregory Blimling. – Dubuque: Kendall Hunt, 2010. – 494 p.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована