КЛАСИФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТІЙНО-КАТЕГОРІЙНОГО АПАРАТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ НАУКИ

Mariana Sokol

Анотація


У статті обґрунтовано наукові підходи щодо проведення педагогічних досліджень стосовно класифікаційної характеристики понятійно-категорійного апарату педагогічної науки. Оперування поняттями є необхідною умовою для вивчення та побудови теоретичних моделей, усвідомлення процесів виховання і навчання у динаміці й перспективі. Адже проблема класифікації понять є одним із пріоритетних напрямків сучасної педагогічної науки. Сформульовано основні класифікаційні складові понятійно-категорійного апарату, а також  проаналізовано основні риси та відмінності їх класифікації.

Ключові слова: класифікація, характеристика, понятійно-категорійний апарат, педагогіка, поняття.


Посилання


Авраменко В. І. Розвиток навчальної термінологічної лексики у процесі розбудови української системи освіти (кінець XIX – початок 1930-х рр. XX століття) [Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01] / В.І. Авраменко – Ін-т педагогіки АПН України. – К., 2003. – 20 с.

Атлантова Л. И. Становление и развитие основных понятий советской педагогики (1917–1931 гг.): Автореф. дис. ... канд. пед. наук. Киев, – 1981. – 23 с.

Вихрущ А. В. Особистість у контексті педагогічної персонології. В кн. Я – концепція академіка Неллі Ничкало у вимірі професійного розвитку особистості: зб. наук. пр. / редкол.: І.А. Зязюн (голова), О.М. Отич та ін.; упоряд.: О.М. Отич, О.М.Боровік; Національна академія педагогічних наук України; Ін – т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. – Київ, 2014. – С. 534 – 540.

Галузинський В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч.пос. – К.: Вища школа, 1995. – 237с.

Гинецинский В. И. Основы теоретической педагогіки / В. И. Гинецинский, – СПб.: Изд-во СПбУ, 1992. – 154 с.

Гончаренко С. Український педагогічний словник. – К., 1997. – 376с.

Карапетян И. К. Тенденции развития категориально-понятийного аппарата педагогической науки в России (1850-1930) / И. К. Капертян. – М.: Грааль, 2000. – 192 с.

Кичева И. В. Обогащение педагогической терминологии в 90-е годы XX в / И. В. Кичева, – Пятигорск: Изд-во ПГЛУ, 2004. – 404 с.

Комаровский Б. Б. Русская педагогическая терминология / Б. Б. Комаровский, – М.: Просвещение, 1969. – 311 с.

Краевский В. В. Методология педагогики: Пособие для педагогов-исследователей – В. В. Краєвський. – Чебоксары: Изд-во Чуваш, ун-та, 2001. – 244 с.

Лихачев Б. Т. Педагогика: Курс лекцій / Б. Т. Лихачев, – М.: Прометей, 1993. – 520 с.

Холмогорцев П. К. Освещение в учебном курсе категорий педагогической науки: Преподавание педагогических дисциплин в высшей школе /П. К. Холмогорцев. – М. : Спб, 1972. – С.109-128.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована