ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ildika Oros

Анотація


У статті представлено основні тенденції освіти і культури національних меншин Закарпаття, підведено підсумки роботи проведеної за минуле десятиріччя Вільної України, охарактеризовано поняття “національні меншини”. На основі анкет, заповнених вищими навчальними закладами І-ІV  рівня акреди-тації області, наведено дані про розподіл освітніх закладів,  проведено аналіз форму-вання учнівських і студентських контингентів Закарпатської області  за мовою на-вчання та рівня забезпеченості освітою найпоширеніших  етнічних спільнот Закар-паття. Проаналізовано культурно-освітній стан національних меншин області, задо-волення їхніх національних потреб, збереження і розвиток культурних традицій.Ключові слова:  національні меншини, освіта, вищі навчальні заклади, учні, студенти, мова навчання.

Посилання


Євтух Володимир. Етнічний довідник. Київ, 1996.

Євчак Юдіта Берталонівна. Про роботу відділу з реалізації положень Універсалу національної

єдності відповідно до Конституції України та Європейської хартії регіональних мов або меншин.

Ільтьо І. В. ред.: Національний склад населення та його мовні ознаки. Ужгород, 2003, p. 84.

Інформація Закарпатської Обласної Адмністрації від 20.10.2006 р. № 49557/06-09.

Joó, Rudolf (1988): Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában. Budapest, Gondolat.

Kiss Gy. Csaba (1993): Vázlat a nemzeti kisebbségekről. Kisebbségek, Educatio 1993 – nyár, p. 174–

Лісти, та анкети освітньо культурних товариств Закарпатської області отриманние по цим

питанням.

Матеріали науково практичної конференції “Державне регулування міжетнічних відносин в

Закарпатті Ужгород, 1997.

Матеріали міжнародного круглого столу “Реалізація в Закарпатській області державної мовної

політики та основних положень Європейскої хартії регїональних мов або мов меншин. Ужгород, 2006,

p. 272 .

Національній склад населення та його мовні ознаки. Статистичний бюлетень. Ужгород 2003

Orosz Ildikó (2005): A magyar nyelvű oktatás helyzete Kárpátalján az ukrán államiság kialakulásának

első évtizedében (1989-1999). PoliPrint-KMF, Ungvár – 2005., p. 183 (Стан угорськомовної освіти на

Закарпатті у період першого десятиріччя формування державності у 1989-1999 рр.).

Рівень освіти населення України (за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001

року) in. http://www.uncpd.kiev.ua/ucipr/ukr/sstat/census

Михайло Товт. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного

розвиткі). Ужгород Інформаційно-видавниче агенство “ІВА”, 2002


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.