ПРОБЛЕМА АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ДО НАВЧАННЯ У ВИШАХ УКРАЇНИ

Hryhorii Vasianovych

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність проблеми адаптації сучасного сту-дентства до навчання в умовах  загальноцивілізаційних змін. Автор визначає характекрні риси адаптованої особистості: прагнення до демократичних пріоритетів, установка на визнання їх цінності, соціально значущий й особистісно-смисловий характер інтересів і мотивів діяльності, самостійність тощо.Ключові слова: студентська молодь, педагогічна адаптація, виші України.

Посилання


Анохина Г. М. Личностно адаптированная система обучения // Педагогика. – 2003. – № 7. –

С. 66–71.

Бердяев Н. А. Смысл творчества // Бердяев Н.А. Философия свободи. Смысл творчества // За

ред. В. С. Степина. – М.: Изд-во “Правда”. – С. 254–534.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Васянович Г. П. Морально-правова відповідальність педагога (теоретико-методологічний ас-пект): Монографія, вид. 2. – Львів: ЛДФІ, 2002. – 232 с.

Виговська В. І. Дослідження творчого потенціалу сучасного вчителя: функціональна модель //

Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність, творчість,

технології: 3б. наук. праць / За заг. ред. Н.П.Ничкало. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 379–386.

Більш Іоланта. Детермінанти професійного, пристосування // Неперервна професійна освіта:

теорія і практика / Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 2. – С. 21–32.

Галус О. М. Професійна адаптація студентів в умовах ступеневого педагогічного ВНЗ:

Монографія. – Хмельницький: ХТПА, 2007. – 473 с.

Дистервег А. О. Самосознание учителя // Дистервег А. Избранные педагогические сочинения. –

М.: Госучпедгиз, 1956. – С. 309–320.

Зайчук В. О. Проблеми якості освіти: теоретичні і практичні аспекти // Проблеми якості освіти:

теоретичні і практичні аспекти. Київ. – 2007. – С. 22–29.

Закон України “Про вищу освіту” // Законодавчі акти України з питань освіти / Верховна Рада

України. Комітет з питань науки і освіти: Офіц. вид. – К.: Перламентське вид-во, 2004. – С. 168–221.

3язюн І. А. Структурні компоненти свободи особистості в умовах динаміки її освіченості та

вихованості // Теоретичні та методичні засади розвитку педагогічної освіти: педагогічна майстерність,

творчість, технології: 3б. наук. праць / За ред. Н.Г.Ничкало. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2007. – С. 14–24.

Козаков В. А. Соціально-психологічні аспекти активної навчальної діяльності у професійній

освіті // Неперервна професійна освіта: теорія і практика / Науково-методичний журнал. – 2001. – Ви-пуск 2. – С. 7–20.

Кремень В. Г. Якісна освіта в контексті загальноцивілізаційних змін // Проблеми якості освіти:

теоретичні і практичні аспекти. – Матеріали методологічного семінару АПН України. 15 листопада

р., Київ. – К.: СПД Богданова А.М., 2007. – С. 7–16.

Левківська Г. П., Сорочинська В. Є., Штифурак В. С. Адаптація першокурсників в умовах ви-щого закладу освіти: Навч. посібник. – К.: ЗАТ “ВІПОЛ”, 2001. – 128 с.

Соколов А. В. Интеллектуально-зтические идєальї современного студенчества // Педагогика. –

– № 6. – С. 64–71.

Солдатенко М. Л. Самостійна пізнавальна діяльність як фактор професійного становлення //

Неперервна професійна освіта: теорія і практика / Науково-методичний журнал. – 2001. – Випуск 2. –

С. 54–66.

Софія Русова: 3 маловідомого і невідомого. – Частина 1. “Несторка української педагогічної

літератури...” / Упорядники О.Джус, З.Нагачевська. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2006. – С. 154–

Хабермас Ю. Идея университета. Процесом обучения // Вестник высшей школы). – 1994. – № 4.

– С. 10–18.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.