СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВЗІ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Volodymyr Shafranskyi

Анотація


У статті теоретично обґрунтовується система підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму у вищих навчальних закладах. Показана доцільність застосування особистісно-орієнтованого підходу до формування готовності студентів факультету туризму до проведення спортивно-оздоровчої діяльності. Запропоновано авторську спеціальну особистісно-орієнтовану систему підготовки майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму до професійної діяльності. Проаналізовано рівень готовності студентів факультету туризму до проведення спортивно-оздоровчої діяльності. Визначено основні педагогічні умови формування готовності майбутніх фахівців зі спортивно-оздоровчого туризму до професійної діяльності.Ключові слова: система  підготовки,  спортивно-оздоровча діяльність,  спортивно-оздоровчий туризм, готовність до спортивно-оздоровчої діяльності, фахівець зі спор-тивно-оздоровчого туризму, особи стіно-орієнтований підхід.

Посилання


Артюшина М. В. Взаємозв’язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової

навчальної діяльності студентів: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти: Автореф. дис. на

здобуття наукового ступеня канд. пед. наук. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2000. – 20 с.

Гончаренко С. У. Український педагогічний словник. –К.: Либідь, 1997. –374с.

Кoнoх А. П., Тoвcтoпяткo Ф. Ф., Некраcoв C. А. Туризм: Навчальний пocібник для cтудентів

вищих навчальних закладів. – Запoріжжя: ЗНУ, 2005. – 132 c.

Квартальнoв В. А., Coлoдухин И. Д. Метoдика и педагoгика прoфеccиoнальнoгo oбучения и

пoдгoтoвки cпециалиcтoв для целей туризма в Рoccии: Из oпыта oбразoвательных учреждений

coциальнoгo туризма: 1987-1997. – М.: Финанcы и cтатиcтика, 1997. – 212 c.

Ничкалo Н. Г. Педагoгіка вищoї шкoли: крoк в майбутнє // Cучаcна вища шкoла: пcихoлoгo-педагoгічний аcпект: Мoнoграфія / За ред. Н. І. Ничкалo. – К.: Віпoл, 1999. – 450 c.

Нор Э. Ф. Технология организации групповой учебной деятельности. – Николаев, 1998. – 75 с.

Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: Монографія / С. О. Сисоєва,

С. М. Алексюк та інші; За ред. С. О. Сисоєвої. – К.: ВІПОЛ, 2001. – 502 с. – С. 250–251.

Селевко Г. К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие.– М.: Народное

образование, 1998. – 256 с.

Федoрченкo В. К. Підгoтoвка фахівців для cфери туризму: Теoретичні і метoдoлoгічні аcпекти.

– К.: Вища шкoла, 2002. – C. 17.

Федорченко В. К. Підготовка фахівців для сфери туризму: теорія и практика: Монографія. –

К.: Вища школа, 2003. – 450 с.

Хуторский А. В. Современная дидактика. Учебник для вузов. – СПб: Питер, 2001. – 544 с.

Ярошенко О. Г. Групова навчальна діяльність школярів: теорія і методика. – К.: Партнер,

– 208


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.