СОЦІАЛЬНИЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВІД НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Ruslana Kazhuk, Liubov Shpilchak

Анотація


У статті розглянуто визначення поняття “неповна сім’я, охарактеризовано типологію неповних сімей, доведено необхідність спеціального соціального психолого-педагогічного супроводу дітей із таких сімей та їхніх батьків. Здіснено аналіз різних понять, присвячених супроводу. Обгрунтовано зміст психолого-педагогічного супроводу сучасних неповних сімей.

Ключові слова: неповна сім’я, типи неповних сімей, супровід, соціальний супровід, психолого-педагогічний супровід неповних сімей.

Посилання


Бех В. Цілісність соціальної роботи: методологічні, теоретичні та праксеологічні аспекти / В. Бех // Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття : проблеми теорії і практики. – Ч. 1. – К. : ДЦССМ, 2002. – С. 29–47.

Будник О. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи до соціально-педагогічної діяльності: теорія і методика : монографія / О. Будник. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2014. – 484 с.

Вайнола Р. Педагогічні засади особистісного розвитку майбутнього соціального педагога в процесі професійної підготовки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Р. Вайнола. – К., 2009. – 542 с.

Выготский Л. Педагогическая психология / Л. Виготский. – М. : Педагогика – Пресс, 1996. – 536 с.

Галагузова М. Методика и технология работы социального педагога / М. Галагузова, Л. Мардахаев. – М. : Академия, 2006. – 192 с.

Звєрева І. Сучасні парадигми соціальної педагогіки / І. Звєрева // Педагогічна і психологічна науки в Україні : зб. наук. праць до 15-річчя АПН України у 5 т. – Т. 1: Теорія та історія педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2007. – С. 87–95.

Кісарчук З. Психологічна корекція / З. Кісарчук // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 750.

Костів В. Моральне виховання дітей із неповних сімей / В. Костів . – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 304 с.

Костів В. Основи педагогічної класифікації нуклеарних сімей / В. Костів // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. – Івано-Франківськ, 1999. – Вип. 2. – С. 52–59.

Лавриченко Н. Педагогічні основи соціалізації учнівської молоді в країнах Західної Європи : автореф. дис. … д-ра пед наук: 13.00.01 / Н. Лавриченко ; Інститут педагогіки АПН України. – К., 2006. –39 с.

Лактіонова Г. Соціальний супровід/соціальне супроводження / Г. Лактіонова // Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. – 2-ге вид. / За заг. ред. І. Звєрєвої. – К.-Сімферополь : Універсум, 2013. – С. 184–185.

Лютий В. Послуги соціальні / В. Лютий // Соціальна педагогіка : мала енциклопедія / За заг. ред. І. Звєрєвої. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 207–210.

Міщик Л. Теорія і практика професійної підготовки соціального педагога : монографія / Л. Міщик ; МОНМС України, Глух. нац. пед. ун-т ім. О. Довженка. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О. Довженка, 2011. – 115 с.

Мудрык А. Социальная педагогика : учеб. пособие для студ. пед. вузов / А. Мудрык. – М. : Академия, 2002. – 194 с.

Мушкевич М. Поняття супроводу у сучасній психологічній науці / М. Мушкевич // Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г. С. Костюка АПН України / за ред. С. Максименка. – К., 2011. – Т. XIII, ч. 1. – С. 287–294.

Овчарова Р. Психологическое сопровождение родительства : учеб. пособие / Р. Овчарова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 318 с.

Поліщук В. Історія соціальної педагогіки та соціальної роботи : курс лекц. / В. Поліщук, О. Янкович ; ТДПУ. – Тернопіль, 2009. – 256 c.

Протас О. Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / О. Протас ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – К., 2012. – 23 с.

Психолого-педагогічний супровід і підтримка в умовах модернізації освітньо-виховного простору // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://osvita.ua/school/upbring/1334

Семиченко В. Психологічна структура педагогічної діяльності : навч. посібник / В. Семиченко, В. Заслуженюк. – К. : Київський національний ун–т ім. Т. Шевченка, 2000. – Ч. 1. – 217 с.

Тищенко С. Психологічний захист / С. Тищенко // Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 753–754.

Шпак О. Соціально-педагогічний супровід у системі адаптації молодого вчителя / О. Шпак, Н. Угляренко // Молодь і ринок. – 2005. – № 5. – Одеса : ГО “Південна фундація педагогіки”, 2011. – С. 5–10.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована