ПЕДАГОГІЧНА ЕТИКА У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНИХ ПРОФЕСІЙ

Olena Gomonyuk

Анотація


Для кожної сфери професійної діяльності характерні свої, власні вимоги для правил і норм поведінки фахівця. Педагогічна етика, що є одним із провідних елементів педагогічної культури, регулює поведінку педагога та вимагає від нього відповідального ставлення до виконання свої обов’язків. У структуру педагогічної етики входять моральна свідомість, моральні відносини та моральна діяльність. У статті розкривається значення педагогічної етики як складової професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери.

Ключові слова: професійно-педагогічна культура, педагогічна етика, фахівець соціономічної сфери.


Посилання


Андреев В.И. Педагогическая этика: инновационный курс для нравственного саморазвития / В. И. Андреев. – Казань: Центр инновационных технологий, 2012. – 272 с.

Декларация принципов толерантности. Утверждена резолюцией 5.61 Генеральной конференции ЮНЕСКО от 16 ноября 1995 года. М.: РАН, 1999.

Дьяченко М. И. Психологический словарь-справочник / М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбович. – Мн. : Харвест, 2004. – 576 с. (Библиотека практической психологии).

Елканов С. Б. Основы профессионального воспитания будущего учителя / C. Б. Елканов. – М. : Просвещение, 1989. – 189 с.

Кузьмина Н. В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения профтехучилищ / Н. В. Кузьмина. ВНИИ профтехобразования. – М. : Высш. шк., 1989. – 166 с.

Педагогічна майстерність : [підручник] / І. А. Зязюн [та ін]; За ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.

Синиця І. О. Педагогічний такт і майстерність учителя / І. О.Синиця. – К. : Радянська школа, 1981. – 319 с.

Хоружа Л.Л. Педагогічна деонтологія: [навчально-методичний посібник] /Л.Л. Хоружа. – К.: КМПУ імені Б.Д. Грінченка, 2008. – 96 с.

Якобсон Я. Г. О педагогической этике / Я.Г. Якобсон. – М. : Просвещение, 1979. – 149 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.