КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЇЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ

Oksana Kondur

Анотація


У статті обґрунтовано актуальність переходу до корпоративної моделі  управління закладами вищої освіти.

Розглянуто основні соціально-економічні проблеми корпоративного управління для закладів, які виникають в умовах сучасної модернізації освіти. Виокремлено фундамен­тальні елементи моделі ефективного корпоративного управління навчальними закладами.

Визначено роль корпоративної культури в управлінні. Розвиток корпоративної культури є одним з найкращих показників, які сприяють досягненню високого рівня освіти та її якості.

Відзначено, що демократизація управління підвищить конкурентоздатність вищих навчальних закладів.

Ключові слова: корпоративне управління, корпоративна культура, модель управління, заклад вищої освіти.

Посилання


Андрусяк Н. С. Корпоративна культура в туризмі: навч. посібник / Н.С. Андрусяк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 253 с.

Баглей Р.Р. Формування вітчизняної моделі корпоративного управління / Р.Р. Баглей // Сталий розвиток економіки регіону. – №1 (23), 2014/ – C.199-206.

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія / В.Ю. Биков. – К.: Атіка, 2008.- 684 с.

Гриньова В.М. Організаційно-економічні основи формування системи корпоративного управління в Україні. Монографія / В.М. Гриньова, О.Є. Попов. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. – 324 с.

Козаченко Г. В. Корпоративне управління: підруч. [для вузів] / Г.В. Козаченко, А.Е. Воронко-ва. — Київ: Лібра, 2004. — 368 с.

Корпоративна культура: навч. посібник; під. заг. ред. Г.Л.Хаєта. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 403с.

Корпоративне управління для бакалаврів: конспект лекцій / укладач О. М. Соляник. – Суми: Сумський держ. ун-т, 2011. – 142 с.

Мацумото Д. Психология и культура / Д. Мацумото. – Спб.: Прайм – ЕВРОЗНАК, 2002. – 416 с.

Мороз О.В. Корпоративне управління на підприємствах України: постприватизаційний етап еволюції: Монографія / О.В. Мороз, М.П. Карачина, Т.М. Халімон Т.М. – Вінниця: УНІВЕР–СУМ– Вінниця. – 2008. – 180с.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року(2014). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada. gov.ua /laws/show/344/2013

Пішпек С.І. Формування корпоративних відноси в перехідній економіці: автореф. дисертації … к-та екон. Наук / С.І. Пішпек. – К. : КНУ. – 2001. – 19с.

Співаковський О. Продовження обговорення моделей управління закладами вищої освіти / О. Співаковський. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vnz.org.ua/novyny/podiyi/ 10398/

Управління освітою / Міністерство освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгома-нова; за науковою ред. В. П. Беха. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. – 546 с.

Шевчук А. Роль корпоративної культури в управлінні навчальним закладом. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://pedagogika.at.ua /forum/97-1460-1.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована