ПРОФІЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У ВНЗ СТУДЕНТАМ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Marуna Litvinova

Анотація


Розглянуто методику відбору навчального матеріалу, який має використовуватися при профільному викладенні фізики та математики студентам електромеханічних спеціальностей вишив. Проведено відповідне методико-педагогічне дослідження серед студентів Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова. Дослідження встановило, що використання запропонованого підходу до викладання фізики з попереднім профільним викладанням вищої математики студентам електромеханічного напряму навчання покращує результати подальшого вивчення спецкурсів за фахом. Розглянутий підхід може бути рекомендованим при навчанні студентів усіх технічних спеціальностей ВНЗ.

Ключові слова: профільний підхід, фізика, вища математика, електромеханічні спеціальності, методика, дослідження.


Посилання


Дутка Г. Я. Принцип фундаменталізації та його реалізація у математичній підготовці майбутніх економістів: дис. д-ра пед. наук: спец. 13.00.04 / Дутка Г. Я. – К., 2009. – 464 с.

Літвінова М. Б. Вища математика. Додаткові розділи для студентів суднобудівних спеціальностей: навч. посібник / М. Б. Літвінова, В. П. Борко, О. Д. Штанько. – Херсон: Вид. ХНТУ, 2015. – 187 с.

Масленникова Л. В. Взаимосвязь фундаментальности и профессиональной направленности в подготовке по физике инженерных кадров: монографія / Л. В. Масленникова. – М.: МПГУ, 1999. – 148 с.

Пастушенко С. М. Методологічні питання інтеграції фізико-математичних і технічних знань у процесі підготовки майбутніх інженерів / С. М. Пастушенко, В. М. Кулішенко, Т. С. Лень // У кн.: Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Зб. наук. праць. Вип. VIІ. – Кривий Ріг: Видав. від. НМетАУ, 2012. – 250 с.

Плотникова Е. Г. Система принципов дидактики в концепции профильного подхода к обучению математики в вузе / Е. Г. Плотникова. // Высшее образование сегодня. – 2011. – № 6. – С. 35–38.

Сидоренко Е.В. Математические методы обработки в психологи. / Е.В. Сидоренко. – СПб.: Речь, 2003. – 347 с.

Штанько О. Д. Спеціальні розділи математики для студентів електромеханічного напряму у суднобудуванні. Частотні, операційні та дискретні перетворення: навч. посібник / О.Д.Штанько, М. Б. Літвінова, В. П. Борко, В. В. Покорний, Є. В. Сокурєнко. – Херсон:вид.-во ХНТУ, 2010. – 148 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.