ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СФЕРИ ТУРИЗМУ

Vladyslava Liubarets

Анотація


У статті розглядається екологічна компетентність як шлях досягнення гармонії у системі “суспільство – природа”. На основі узагальнення наукових джерел розкриваються особливості і змістове наповнення поняття “екологічна компетентність”. Показана необхідність екологізації туристичної діяльності майбутніх фахівців сфери туризму. Наголошено на розвитку нового виду туризму як екотуризм, який потребує компетентних фахівців володіючих екологічними компетентностями. Встановлено компоненти, які включає процес формування екологічної компетентності майбутніх фахівців сфери туризму. Означено подальшу проблему вивчення показників формування екологічної компетентності професійної діяльності майбутніх фахівців сфери туризму.

Ключові слова: екологічна компетентність, професійна підготовка, туристична індустрія.

Посилання


Allcock, A., B. Jones, S. Lane, and J. Grant. 1994. National Ecotourism Strategy. Canberra: Commonwealth Department of Tourism

Бакіров Т. С. Оптимізація процесу формування екологічної культури старшокласників : автореф. дис.. канд. пед. наук : 13.00.01 / Т. С. Бакиров. – Казань, 2006. – 26 с.

Ecological Education in Action: On Weaving Education, Culture, and the Environment / Edited By: Gregory A Smith and Dilafruz R Williams. 1999

Мунасипова-Мотяш І.А. Особливості екологічної компетентності та екологічних установок студентів різних спеціальностей [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://www.appsychology.org.ua/data/jrn/v7/i42/17.pdf

Пруцакова О. Л. Сутність та види екологічної компетентності особистості / О. Л. Пруцакова. – К. : Лаура, 2005. – 392 с

Paul F.J. Eagles Department of Recreation and Leisure Studies, University of aterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

Ромейко Н. В. Научно-педагогические основы проектирования содержания дополнительного послевузовского экологического образования : автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. пед. наук / Н. В. Ромейко. – Тюмень, 2000. – 21 с.

.Стратегія сталого розвитку “Україна – 2020” [Электронный ресурс]. / Режим доступа: http://www.president.gov.ua/documents/18688.html.

Титаренко Л. М. Формування екологічної компетентності студентів біологічних спеціальностей університету : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Титаренко Лариса Миколаївна. – К., 2007. – 318 с.

Чайковська Г. Екологічне виховання учителя початкової школи / Г. Чайковська // Імідж сучас-ного педагога : науково-практичний освітньо-популярний журнал. – 2012. – № 5. – С. 32–34.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована