ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Yuliya Nenko

Анотація


У статті висвітлюється проблема формування готовності курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності. Автором на основі наукових джерел і власного досвіду викладання розглянуто педагогічні умови, за яких професійно орієнтована комунікативна підготовка майбутніх офіцерів служби цивільного захисту у вищих навчальних закладах ДСНС України відбуватиметься ефективніше. До них належать: формування ціннісного ставлення курсанта до майбутньої професійно орієнтованої комунікативної діяльності; упровадження активних та інтерактивних методів навчання; оптимізація суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу.

Ключові слова: педагогічні умови; професійно орієнтована комунікативна підготовка; курсант; майбутній офіцер; вищий навчальний заклад.

Посилання


Аришина Э. С. Формирование ценностного отношения у студентов вуза к профессиональной деятельности / Э. Аришина. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat. com/content/formirovanie-tsennostnogo-otnosheniya-u-studentov-vuza-k-professionalnoi-deyatelnosti

Бойко А. М. Від теорії до практики: критеріальні ознаки, відбір і поетапний процес упровадження педагогічних інновацій : навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл.] / А. М. Бойко. – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2013. – 268 с.

Бойко В. Становление ценностного отношения к профессиональной деятельности студентов технического вуза через освоение культурологических знаний / В. Бойко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dissercat.com/content/ stanovlenietsennostnogo-otnosheniya-k-professionalnoi-deyatelnosti-studentov-tekhnicheskogo

Головачук Т. І. Інноваційний підхід при проведенні лекційного заняття / Т. Головачук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/ archive/2011/v2/NV-2011-V2_68.pdf

Педагогіка вищої школи : навч. посібник / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова [та ін.]; за ред. З. Н. Курлянд. – 3-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2007. – 495 с.

Современный философский словарь [под ред. В. Е. Кемерова]. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Академический Проект, 2004. – 864 с.

Шолох О. А. Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професії як психолого-педагогічна проблема // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Серія Педагогічні науки. – № 142, 2017. – С. 225-230.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.