ВПЛИВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ НА РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ СЛЮСАРІВ – ЕЛЕКТРИКІВ

Igor Roskvas

Анотація


У статті представлено розвиток творчої індивідуальності майбутніх слюсарів – електриків, що навчаються у професійних ліцеях під час проходження виробничої практики. Проаналізовано поняття, мета та ефективність виробничої практики. Розглянуті професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників, які необхідно формувати з метою розвитку творчої індивідуальності. Вивчені та опрацьовані практичні методи для розвитку творчості. Крім того, наголошено на значенні самостійної роботи майбутніх спеціалістів для розвитку їх творчої індивідуальності.

Ключові слова: індивідуальність, творчість, творча індивідуальність, розвиток, творча діяльність, виробнича практика, самостійна робота, майбутній слюсар – електрик, професійний ліцей.

Посилання


Вишнякова Н. Ф. Креативная психопедагогика: монография / Вишнякова Н. Ф. – Минск, 1995. – Ч. І. – 240 с.

Воробей К., Горбатюк Н. Навчаємо майстрів, що роблять моду / / Професійно- технічна освіта. – 2000. – № 1. – С. 21-23.

Гаврилюк О.О. Організаційно-педагогічні умови підготовки молодих спеціалістів у вищому професійному училищі: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04. – Кривий Ріг, 2001. – 218 с.

Григору П. Виробництво і профтехосвіта: спільні турботи / / Професійно-технічна освіта. – 2002. – № 2. – С. 47-48.

Дінтева Н. Навчально-виробнича діяльність учнів / / Професійно-технічна освіта. – 2002. – № 4. – С. 26-28.

Дорофеева И. В преддверии выпуска // Профессионально-техническое образование. – 1979. – № 4. – С. 30-31.

Зюзько М.В. 5 шагов к себе. – М.: Просвещение, 1992. – 73 с.

Кічук Н. В. Творча особистість учителя: педагогічні засади формування: навчальний посібник. – Одеса, 1999. – 88 с.

Князян М.О. Самостійно-дослідницька діяльність майбутнього педагога: структура, функції, засоби активізації: навчальний посібник. – Ізмаїл: Сміл, 2006. – 136 с.

Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования / Под ред. М.А. Жиделева. – М.: Высш. шк., 1983. – 344 с.

Маслоу А. Самоактуализация личности и образование /А. Маслоу. – Киев-Донецк : Институт психологии АПН Украины, 1994. –52 с.

Ничкало Н. Г., Кудіна В. О. Професійна освіта в зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: монографія. – Черкаси: Вибір, 2002. – 322 с.

Новикова П. Готовим кадры для службы быта / / Профессионально-техническое образование. – 1968. – № 4. – С. 20-21.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста за спеціальністю 7.010104 Професійне навчання. Технологія текстильної та легкої промисловості. – Харків: УІПА. – 12 с.

Педагогічна практика студентів передвипускних та випускних курсів педагогічного університету / Е.У. Гуцало, Калашникова Л.В. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. Винниченка, 2004. – 128 с.

Педагогічна практика: навч.-метод. посібн. (частина 2) / За ред. Л.В. Пшеничної, О.І. Огієнко, О.В. Перетьятко. – Суми: СДПУ, 2004. – 168 с.

Педагогічна практика: Навчально-методичний посібник (частина 1) / За ред. Л. В. Пшеничної, А.В. Сбруєвої. – Суми: СДПУ, 2004. – 174 с.

Петровский В. А. Личность в психологии: парадигма субъектности / В. А. Петровский. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1996. –512 c.

Пузанов М.Ф., Терещенко Г.И. Очерки истории профессионально-технического образования в Украинской ССР. – К.: Вища шк., Головное изд-во, 1980. – 232 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии: В 2 т. /С. Л. Рубинштейн. – М. : Педагогика, 1989. – 720 с.

Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості вчителя: навч. посібник. – К.: ІСДОУ, 1994. – 112с.

Станкин М.И. Психологические способы установления контактов между людьми. – М.: МПСИ, 2006. – 400с.

Стефіна Н.В. Педагогічна практика студентів у школі: навч. посібник. – Суми: СДПУ, 2005. – 84 с.

Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность: Т.1. / Х. Хекхаузен. – М. : Педагогика, 1986. –408 с.

Хромова О.Л. Развитие средних профессионально-технических училищ в Украинской ССР (1969-1975 гг.): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1980. – 167 с.

Чепиков В.Т. Педагогическая практика: учебно-практич. пособ. – Мн.: Новое Знание, 2004. – 204 с.

Щербак О.І. Зміст та форми підготовки майстрів виробничого навчання в індустріально-педа-гогічних технікумах України (1967-1994): Дис... канд. пед. наук: 13.00.01. – К., 1995. – 210 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.