ЦІННІСНЕ СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я ЯК СИСТЕМОТВОРЧА СКЛАДОВА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ОСОБИСТОСТІ

Oleksandra Lysenko

Анотація


У статті розкрито сутність поняття “ціннісне ставлення”, Ціннісна ієрархія”. Доведено, що турбота про здоров’я у ранньому віці сприяє становленню здорового способу життя у дитини.

Ключові слова: цінності, ціннісні орієнтації, ціннісне ставлення, здоров’я.


Посилання


Арановская-Дубовис Д.М., Заика Е.В. Идеи А.В. Запорожца о развитии личности дошкольника // Вопросы психологии. – 1995. – № 5. – С. 87–99.

Бех І.Д. Біля витоків сутності особистості // Шлях освіти. – 1999. – № 2. – С. 11.

Бех І.Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн. 1: Особистісно-орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / Ред. О.І. Цибульська. – К.: Либідь, 2003. – 280 с.

Боришевський М.Й. Духовні цінності як детермінанта громадського виховання особистості // Цінності освіти і виховання: Наук. метод. зб. / За ред. О.В. Сухомлинської. – К.: АПН України, 1997. – С. 21–25.

Бубнова С.С. Ценностные ориентации личности как многомерная нелинейная система // Психологический журнал. – 1999. – № 5. – С. 38–44.

Здравомыслов А.О. Потребности, интересы, ценности. – М.: Политиздат, 1980. – 166 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук. ред. О.Л. Кононко. – К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника: Автореф. дис… докт. пед наук: 19.00.07 / Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – К., 2001. – 37 с.

Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / За ред. Л.М. Проколієнко. – К.: Рад. школа, 1989. – 608 с.

Мясищев В.Н. Проблема отношений человека и ее место в психологии // Вопросы психологии. – 1957. – № 5. – С. 142–144.

Плохій З. Валеологія та екологія у змісті дошкільної освіти / Підготовка педагогічних кадрів і діяльність навчальних закладів нового типу в системі національної освіти: досвід і перспективи розвитку: Зб. наук. пр. – Ч. 2. – Чернівці: ЦНТІ, 2002. – С. 506–512.

Сайко В.Д. Ценностные ориентации детей при переходе в младший школьный и подростковый возраст // Вопросы психологии. – 1986. – № 2. – С. 67–74.

Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – К.: Рад. школа, 1977. – 382 с.

Чавчавадзе Н.З. Человек – культура – ценности // Вопросы философии. – 1981. – № 6. – С.63–67.

Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник. – Х.: Прапор, 2004. – 640 с.

Шорохова Е.В. Психологический аспект проблемы личности // Теоретические проблемы психологии личности / Под ред. Е.В. Шороховой. – М.: Наука, 1974. – С. 3–33.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.