ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО МОДЕЛЮВАННЯ РОЛЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ

Nataliia Bakhmat

Анотація


Реформування системи освіти вимагає вдосконалення системи підготовки вихователів закладів дошкільної освіти, побудови освітнього процесу на внутрішній потенціал їхньої особистості з метою його вияву в життєвій і професійній сферах діяльності. Тому, однією з актуальних встановлено проблему формування готовності майбутнього фахівця у галузі дошкільної освіти до моделювання рольової діяльності дітей дошкільного віку та визначено соціально-педагогічні умови, які забезпечують формування досліджуваного новоутворення. Це орієнтація здобуття освіти у закладі вищої освіти на новий зміст вимог до професійної діяльності сучасного вихователя, побудова її моделі професійної діяльності з урахуванням сукупності теоретичних знань і відповідних компетентностей на рівні цілеспрямованості, що дозволяють педагогу здійснювати інноваційний пошук в умовах закладу, реалізації наступності зв’язків освітнього процесу здобувачів вищої освіти з їхньою майбутньою фаховою діяльністю у закладах вищої освіти.

Ключові слова: модель теоретичної і практичної готовності, система набутих компетентностей, педагогічна практика.


Посилання


Державна цільова соціальна програма розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=629-2011-%EF. – Назва з екрану.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://meduniv.lviv.ua/files/info/ nats_strategia.pdf. – Назва з екрану.

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII (Редакція станом на 27.07.2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. – Назва з екрану.

Про освіту: Закон України від 05 вересня 2017 №2145-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. – Назва з екрану.

Стандарт вищої освіти України підготовки здобувачів першого рівня вищої освіти – бакалавра – з галузі знань 01 “Освіта” спеціальності 012 “Дошкільна освіта” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsy4Wk6rzdAhXSl4sKHclVB0oQFjAAegQIAxAC&url=https%3A%2F%2Fmon.gov.ua%2Fstorage%2Fapp%2Fmedia%2Fvyshcha%2Fnaukovo-metodychna_rada%2Fproekty_standartiv_VO%2F012-doshkilna-osvita-bakalavr-22.05.2017.doc&usg=AOvVaw0wBqM8qK6Cqb-YIvyA3uBY. – Назва з екрану.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.