ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЕКТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ДІАГНОСТИКА

Iryna Bey

Анотація


У статті представлено результати експериментального дослідження готовності майбутніх учителів іноземних мов до проектної діяльності в закладах загальної середньої освіти.

На основі узагальнення теоретичних засад наукового дослідження автором проде­монстровано підсумки діагностико-констатувального етапу педагогічного експерименту, який було здійснено із застосуванням цілого ряду діагностичних методів. До них було віднесено: анкетування студентів та викладачів, узагальнення, синтез, систематизацію, спостереження за навчально-пізнавальною діяльністю майбутніх учителів іноземної мови, виконання практичних робіт професійного спрямування, аналіз кваліфікаційних робіт студентів.

Як зазначається у статті, розробка та застосування діагностичного інстру­ментарію базувалися на вимогах об’єктивності, надійності та валідності; автором продемонстровано механізми застосування системи критеріїв готовності студентів до проектної діяльності (до них було віднесено мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний та оцінно-результативний).

Шляхи визначення рівнів сформованості проектних умінь та навичок у майбутніх учителів проаналізовано у відповідності із стратегією наукового дослідження, яку було покладено в основу аналізу результатів анкетування студентів  денної та заочної форми факультетів іноземних мов. Це дозволило  визначити вхідний рівень готовності студентів до використання проектних технологій у професійній діяльності за всіма компонентами; представити послідовність підготовчої роботи діагностичного етапу експерименту з окресленням її основних завдань; продемонструвати підсумки математичної обробки отриманих результатів дослідження стосовно кожного із визначених критеріїв; обґрунтувати висновки та напрями майбутніх наукових розробок з означеної проблеми.

Ключові слова: рівні готовності, професійна діяльність, діагностика, майбутні учителі, іноземні мови, проектні технології, вищий навчальний заклад,  критерії сформованості умінь, методи проектування.

Посилання


Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології: навч. посібник / І. Дичківська – К. Академвидав, 2004. – 352с.

Козерук Ю. Самооцінка як фактор становлення особистості студента / Ю. Козерук, Я. Євсейчик // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. – 2015. – Вип. 124. – С. 163-165.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.