ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО РОЛЬОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ВИМІРАХ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРОФЕСІЇ: СТРУКТУРНИЙ ПІДХІД

Nataliia Zakharasevych

Анотація


Стаття присвячена значенню компонентів підготовки майбутніх вихователів до рольової діяльності. Наведено визначення поняття “рольова діяльність дітей дошкільного віку” та виокремлено особливості її розвитку упродовж дошкільного дитинства. Проаналізовано особливості педагогічного керівництва рольовою діяльністю дошкільників. Також розкриті методи для розвитку мотивації майбутніх педагогів до рольової діяльності дошкільників та до педагогічної професії загалом; використання інтерактивних технологій, орієнтованих на практичну підготовку майбутніх фахівців. В статті описано оригінальний підхід до класифікації методів і прийомів мотивування і стимулювання навчальної діяльності студентів за М.Артюшиною, яка виокремила п’ять груп таких методів та основні чинники формування мотиваційно-цільового компоненту готовності майбутніх вихователів до рольової діяльності дошкільників, визначені нами.

Ключові слова: рольова діяльність, дошкільне дитинство, компоненти, методи мотивації майбутніх педагогів.

Посилання


Кісельова А.А. Роль викладача в мотивації навчальної діяльності / А.А.Кісельова // Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. Спеціальний випуск за матеріалами Всеукраїнського круглого столу “Українська мова (за професійним спрямуванням) у виші: формування мовних і комунікативних умінь студента”, 10 квітня 2015 року. – 2015. – С.41–49.

Комар О.А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інтерактивної технології: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04. / О.А.Комар. – Умань, 2011. – 512 с.

Краевский В. В. Общие основы педагогики: уч. для студ. высш. пед. уч. завед. / В. В. Краевский. – М.: Издат. центр “Академия”, 2008. – 256 с.

Краткий психологический словарь / [сост. Л.А. Карпенко; под ред. А.В.Петровского, М.Г. Ярошевского]. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 512 с.

Курлянд З. Н. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. / З. Н. Курлянд, Р. І. Хмелюк, А. В. Семенова, І. О. Бартєнєва, І. М. Богданова. – 3-є вид., переробл., доповн. – К.: Знання, 2007. – 495 c.

Татур, Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования : Учеб. пособие по направлению ’Педагогика проф. образования : Для системы подгот. и повышения квалификации преп. / Ю. Г. Татур. – М. : Логос : Университетская книга, 2006. – 252 с.

Фрумин И. Д. Пути инновационной школы / И. Д. Фрумин // Директор школы. – 1993. – № 4. – С. 59–64.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.