ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Oksana Kilichenko

Анотація


У статті визначено принципи створення освітнього середовища, яке сприяє формуванню компетентного вчителя, допомагає використання контекстного навчання у процесі підготовки фахівців початкової школи.

Контекстне навчання майбутнього вчителя початкової школи включає систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, яку алгоритмізовано послідовністю певних дій, спрямованих на відтворення в процесі фахової підготовки предметного й соціального контекстів майбутньої професійної діяльності.

Реалізація контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи здійснюється через процес дотримування принципів.

Виділяють традиційні та інноваційні принципи організації.

Актуальними є такі принципи організації підготовки майбутніх учителів початкової школи із використанням контекстного навчання: принцип науковості; принципу наступ­ності, послідовності і систематичності, принцип зв’язку навчання з життям, практичною діяльністю, принцип наочності; принцип свідомості навчання майбутніх учителів початкової школи, принцип змінності методів і прийомів організації навчального процесу, принцип обов’язковості зворотного зв’язку, принцип рефлексивної парадигми освіти, принцип поваги до особистості студентів у поєднанні з розумною вимогливістю до них.

Ключові слова: процес підготовки майбутніх учителів початкової школи, контекстне навчання, контекст, принципи організації контекстного навчання.

Посилання


References

Beznosiuk O.O. Maibutnii uchytel i kontektne navchannia. Teoriia navchannia. URL: http://nv-kogpi.ucoz.ua/index/vipusk_7/0-20, s. 43-51

Verbytskyi A. A. Aktyvnoe obuchenye v vysshei shkole: kontekstnyi podkhod: metodycheskoe posobye. M. : Vysshaia shkola, 1991. 207 s.

Verbytskyi A. A., Laryonova O.H. Lychnostnyi y kompetentnostnyi podkhody v obrazovanyy: problemy yntehratsyy. M.: Lohos, 2009. 336 s.

Verbytskyi A. A. Kompetentnostnii podkhod y teoryia kontekstnoho obuchenyia. M. YTs PKPS, 2004. 84 s.

Herliand T.M. Aktyvne navchannia u zakladakh profesiino-tekhnichnoi osvity: kontekstnyi pidkhid. Elektronne naukove vydannia “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity” 2014. №5. URL: http://www.tmpe.profua.info/images/docs/5/14gerljand.pdf. – Zahol. z ekranu. Mova ukr.

Hottynh V.V. Podhotovka pedahoha professyonalnoho obuchenyia na osnove kompetentnostnoho podkhoda. Materyaly mezhdunarodnoi nauchno-praktycheskoi konferentsyy “Ynnovatsyy y podhotovka nauchnykh kadrov vysshei kvalyfykatsyy v Respublyke Belarus y za rubezhom” / Pod red. Y.V. Voitova. Mynsk: HU “BelYSA”, 2008. 316 s.

Huzii N.V. Tekhnolohiia kontekstnoho navchannia v orhanizatsii dydaskalohichnoi pidhotovky studentiv u vyshchii pedahohichnii shkoli. Vyshcha osvita Ukrainy № 3 (dodatok 1), 2012. –Tematychnyi vypusk “Pedahohika vyshchoi shkoly: metodolohiia, teoriia, tekhnolohii”. T.1. S. 363-370.

Zhelanova V.V. Vykorystannia videozasobiv u tekhnollohii kontekstnoho navchannia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv. Visnyk LNU imeni Tarasa Shevchenka. № 13 (272), Ch. II, 2013. .231-241. S.233.

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” (6.08.2014 r.) ZAKON Ukrainy vid 01.07.14 r. № 1556-VII. Hazeta “Holos Ukrainy” vid 06.08.14 r. № 148. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc 2.nsf/link1/T141556.html

Ihnatiuk O.A. Realizatsiia polozhen kontekstnoho navchannnia pry vyvcheni kursu “Osnovy pedahohiky vyshchoi shkoly” aspirantamy tekhnichnoho universytetu. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/395/1/Ignatuk_2012.pdf

Kontseptsiia rozvytku pedahohichnoi osvity. Nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 16 lypnia 2018 r. № 776 . URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Polyshchuk O. A. Razvytye refleksyvnoi kompetentnosty kadrov hosudarstvennoi sluzhby : avtoref. dyss. kand. psykh. nauk . M., 1995. 23 s.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована