ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНТЕКСТНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Oksana Kilichenko

Анотація


У статті визначено принципи створення освітнього середовища, яке сприяє формуванню компетентного вчителя, допомагає використання контекстного навчання у процесі підготовки фахівців початкової школи.

Контекстне навчання майбутнього вчителя початкової школи включає систему функціонування всіх компонентів педагогічного процесу, яку алгоритмізовано послідовністю певних дій, спрямованих на відтворення в процесі фахової підготовки предметного й соціального контекстів майбутньої професійної діяльності.

Реалізація контекстного навчання у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи здійснюється через процес дотримування принципів.

Виділяють традиційні та інноваційні принципи організації.

Актуальними є такі принципи організації підготовки майбутніх учителів початкової школи із використанням контекстного навчання: принцип науковості; принципу наступ­ності, послідовності і систематичності, принцип зв’язку навчання з життям, практичною діяльністю, принцип наочності; принцип свідомості навчання майбутніх учителів початкової школи, принцип змінності методів і прийомів організації навчального процесу, принцип обов’язковості зворотного зв’язку, принцип рефлексивної парадигми освіти, принцип поваги до особистості студентів у поєднанні з розумною вимогливістю до них.

Ключові слова: процес підготовки майбутніх учителів початкової школи, контекстне навчання, контекст, принципи організації контекстного навчання.

Посилання


Безносюк О.О. Майбутній учитель і контектне навчання. Теорія навчання. URL: http://nv-kogpi.ucoz.ua/index/vipusk_7/0-20, с. 43-51

Вербицкий А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: методическое пособие. М. : Высшая школа, 1991. 207 с.

Вербицкий А. А., Ларионова О.Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании: проблемы интеграции. М.: Логос, 2009. 336 с.

Вербицкий А. А. Компетентностный подход и теория контекстного обучения. М. ИЦ ПКПС, 2004. 84 с.

Герлянд Т.М. Активне навчання у закладах професійно-технічної освіти: контекстний підхід. Електронне наукове видання “Теорія і методика професійної освіти” 2014. №5. URL: http://www.tmpe.profua.info/images/docs/5/14gerljand.pdf. – Загол. з екрану. Мова укр.

Готтинг В.В. Подготовка педагога профессионального обучения на основе компетентностного подхода. Материалы международной научно-практической конференции “Инновации и подготовка научных кадров высшей квалификации в Республике Беларусь и за рубежом” / Под ред. И.В. Войтова. Минск: ГУ “БелИСА”, 2008. 316 с.

Гузій Н.В. Технологія контекстного навчання в організації дидаскалогічної підготовки студентів у вищій педагогічній школі. Вища освіта України № 3 (додаток 1), 2012. –Тематичний випуск “Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології”. Т.1. С. 363-370.

Желанова В.В. Використання відеозасобів у техноллогії контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. № 13 (272), Ч. II, 2013. .231-241. С.233.

Закон України “Про вищу освіту” (6.08.2014 р.) ЗАКОН України від 01.07.14 р. № 1556-VII. Газета “Голос України” від 06.08.14 р. № 148. URL: http://search.ligazakon.ua/l_ doc2.nsf/link1/T141556.html

Ігнатюк О.А. Реалізація положень контекстного навчанння при вивчені курсу “Основи педагогіки вищої школи” аспірантами технічного університету. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/395/1/Ignatuk_2012.pdf

Концепція розвитку педагогічної освіти. Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 липня 2018 р. № 776 . URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti

Полищук О. А. Развитие рефлексивной компетентности кадров государственной службы : автореф. дисс. канд. псих. наук . М., 1995. 23 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.