СПІВПРАЦЯ ШКОЛИ ТА ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Tetіana Potapchuk

Анотація


У статті, узагальнюючи головні теоретичні засади компетентнісної професійної освіти, її структурної організації, системотвірних параметрів якості, визначені загальні перспективи оптимізації системи професійного розвитку вчителя, орієнтованого на саморозвиток: а) подолання пріоритетності інформаційно-репродуктивної системи після­дипломної освіти, методів та технологій її реалізації, орієнтації на усереднений, типовий рівень професійної діяльності вчителя; б) забезпечення суб’єктної позиції педагога в процесі професійного розвитку та саморозвитку, програмування методики підвищення професійної компетентності; в) сприяння переходу від зовнішнього управління освітнім процесом до самоуправління, активуючи процеси самодіагностики, самоаналізу, само програмування; г) подолання формалізму в процесі професійного саморозвитку, зокрема орієнтування на зовнішні суб’єкти контролю та оцінювання рівня професійної компе­тентності педагога; д) посилення практикоорієнтованості професійного саморозвитку педагога.

Ключові слова: заклади вищої педагогічної освіти, освітній простір, інтегрований простір, освітній кластер, компетентнісна освіта.


Посилання


Бурова Е. В. Напрями та форми взаємодії вищих педагогічних закладів і загальноосвітніх шкіл. SWorld – Донбаський державний педагогічний університет. Слов’янськ, 2014. URL: http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-ofindividual -conferences/march-2014.

Василюк А. В. Модель реформування освіти: теоретико-методологічні підходи. Перспективні напрями розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук : зб. тез міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 12-13 лютого 2016 року). Харків : Східноукраїнська організація “Центр педагогічних досліджень”, 2016. С. 25–29.

Даниленко Л. І. Методологічні та методичні засади освітніх інновацій: ідеї, реалії, перспективи : зб. наук. праць. Київ : Логос, 2001. Вип. 5. С. 17–21.

Задорожна О. М. Управління взаємодією загальноосвітнього та вищого навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.06. Луганськ, 2012. 20 с.

Закон України “Про освіту”. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12.

Лапыгин Д. Ю., Корецкий Г. А. Контуры регионального образовательного кластера. Экономика региона. 2007. № 18. С. 25.

Пономарев Р. Е. Образовательное пространство как основополагающее понятие теории образования. Педагогическое образование и наука. 2003. №1. С. 29–31.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.