ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ

Larysa Prysiazhniuk

Анотація


У статті актуалізується проблема підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти до формування соціальної компетентності дітей. Дослідження презентує позицію автора щодо технологічного забезпечення процесу підготовки майбутніх вихователів до означеної діяльності в умовах оновлення змісту та підходів в системі вищої педагогічної освіти. Акцентовано увагу на необхідності впровадження інноваційних методів та технологій в освітній процес закладу вищої освіти, зокрема, технології розвитку критичного мислення, що сприяє усвідомленому засвоєнню студентами навчальної інформації, забезпечує розвиток їх педагогічного мислення, проектує професіоналізацію набутих знань і вмінь.

Ключові слова. Соціальна компетентність дітей дошкільного віку, підготовка майбутніх вихователів до формування соціальної компетентності дошкільників, система вищої педагогічної освіти, інноваційні освітні технології, технологія розвитку критичного мислення.

Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) // Дошкільне виховання. – 2012. – № 7. – С. 4-19.

Вишнякова С. М. Профессиональное образование : словарь : ключевые понятия, термины, актуальная лексика / С. М. Вишнякова. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с.

Діти і соціум : особливості соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку : монографія / А. М. Богуш, Л. О. Варяниця, Н. В. Гавриш, С. М. Курінна, І. П. Печенко ; за заг. ред. Н. В. Гавриш. – Луганськ : Аьма-матер, 2006. – 368 с.

Кононко О. Розвиваємо соціальність дитини / О. Кононко, Л. Якименко // Методичні аспекти реалізації Базової програми розвитку дитини дошкільного віку “Я у Світі” / О. Кононко (ред.). – Київ : Світич, 2009. – С. 91-109.

Кононко О. Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника : навч.-метод. посібник / О. Л. Кононко. – К. : Світич, 2009. – 208 с.

Мацук Л. Готовність майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення / Людмила Мацук // Освітній простір України. – 2016. – № 8. – С. 93-97.

Поніманська Т. І. Дитина і соціум / Т. І. Поніманська // Дошкільне виховання. – 2004. – № 8. – С. 4-6.

Поніманська Т. І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник / Т. І. Поніманська. – К. : Академвидав, 2006. – 456 c.

Сайко Н. О. Професійно-педагогічна підготовка майбутніх вихователів до соціалізації дітей дошкільного віку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Н. О. Сайко. – Київ, 2004. – 21 с.

Соловйова-Нікітіна Л. М. Актуальні проблеми підготовки вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах трансформації вищої освіти в Україні / Л. М. Соловйова-Нікітіна // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 137. – С. 68-71. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ VchdpuP_2016_137_18

Тарасенко Г. Компетентнісний підхід – сучасний вимір початкової освіти / Г. С. Тарасенко // Компетентнісний підхід (“Формула нової української школи”). Творча скарбничка : книга для вчителя початкових класів / упорядн.: Г. С. Тарасенко, Г. А. Іваниця. – Вінниця : Відділ інформаційних технологій та видавничої діяльності КВНЗ “ВАНО”, 2016. – С. 10-19.

Терно С. Світ критичного мислення : образ та мімікрія / С. Терно // Історія в сучасній школі. – 2012. – № 7-8. – С. 27-39.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.