СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Oxana Rogulska

Анотація


В статті представлено авторське тлумачення готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійної діяльності в умовах Нової української школи, як важливої інтегративної якості і стійкої особистісної характеристики майбутніх учителів іноземної мови, що складається з мотиваційно-ціннісного, когнітивно-комунікативного, діяльнісно-практичного, професійно-особистісного, оцінно-рефлексивного компонентів, та виявляється у здатності здійснювати ефективну педагогічну діяльність в умовах Нової української школи та є результатом професійної підготовки учителів у закладах вищої освіти. Розглянуто структуру готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійної діяльності в умовах Нової української школи, що представлена компонентами: мотиваційно-ціннісним, когнітивно-комунікативним, діяльнісно-практичним, професійно-особистісним, оцінно-рефлексивним; критеріями: мотиваційним, знаннєвим, операційним, особистісним, рефлексивним та рівнями: низьким (репродуктивним), середнім (продуктивним), високим (професійним).

Ключові слова: структура готовності, майбутні учителі іноземної мови, професійна діяльність, Нова українська школа, компоненти, критерії, рівні готовності.

Посилання


Бескровний О., Тернов С. Рефлексивно-оцінний компонент готовності студентів до науково-дослідницької діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elibrary.donnuet. edu.ua/182/1/Ternov_article_11_2016.pdf

Денисова С. П. Компоненти формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи в умовах педагогічного коледжу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://visnyk.chnpu.edu.ua/?wpfb_dl=969

Дичківська І. М. Основи педагогічної інноватики : навч. посіб. / І. М. Дичківська. – Рівне : Зелент, 2001. – 222 с.

Діордіященко О. Формування професійної компетентності вчителя іноземних мов на сучасному етапі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/ portal/soc_gum/nz/89_2/statti/70.pdf

Зуброва О. А. Система діагностики професійних особистісних якостей майбутнього вчителя іноземної мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ps.stateuniversity.ks.ua/ file/issue_50_2/27.pdf

Ільченко М. М. Іншомовна складова професійної компетентності майбутніх вчителів [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.psyh.kiev.ua/%D0%86% D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9C.%D0%9C._%D0%86%D0%BD%D1%88%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%85_%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2

Линенко А. Ф. Теория и практика формирования готовности студентов педагогических вузов к профессиональной деятельности : дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01; 13.00.04 / А. Ф. Линенко. – К., 1996. – 403 с.

Колодько Т. М. Психолого-педагогічні засади професійної підготовки майбутнього вчителя іноземних мов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE _FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Sdzif_2010_8_117.pdf

Нечипоренко М. Мотивація як ключовий фактор формування готовності майбутніх учителів іноземних мов до професійно-особистісного саморозвитку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/ 123456789/8294/1/Necheporenko.pdf

Самойленко О. Структурні компоненти готовності майбутніх учителів математики до професійної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://phm.kspu.kr.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/download/136/131

Сідун М. М. Критерії та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://naub.oa.edu.ua/2013/kryteriji-ta-rivni-sformovanosti-profesijnoji-kompetentnosti-majbutnoho-vchytelya-inozemnoji-movy-pochatkovoji-shkoly/

Сластенин В. А. Готовность педагога к инновационной деятельности / В. А. Сластенин, Л. С. Подымова // Педагогическое образование и наука. – 2006. – № 1. – С. 32–37.

Цибульська Л. І. Структурно-компонентний аналіз готовності майбутнього вчителя літератури до інноваційної професійної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/ article/download/2953/2683/

Черняк Н. О. Формування мотивації студентів до навчання у ВНЗ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM= 2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Pipo_2013_38-39_63.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.