ВИХОВАННЯ ГУМАННОЇ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ

Nadiіa Kravets

Анотація


У статті проаналізовані дослідження гуманної поведінки дітей старшого дошкільного віку; проблеми формування гуманних відносин; описано ситуації, в яких діти не тільки практично опановують різними навичками і вміннями, а й освоюють певні норми поведінки в колективі однолітків; формування гуманних якостей.

Встановлено, що для організації ефективного процесу формування гуманних відносин дошкільників важливе значення мають психологічні особливості, які охоплюють різні психічні сфери дітей старшого дошкільного віку – пізнавальну, вольову, емоційну –й  свідчать про те, що цей вік є переломним та багатим на новоутворення, які забезпечують перехід дитини до систематичного шкільного навчання.

Простежено, що поняття “гуманні почуття” тісно пов’язано з поняттям “моральні почуття”, що позначається на існуванні достатньо близьких класифікацій означених понять. Відтак, гуманність є вершиною моральності, оскільки в ній любов до всього живого поєднується з милосердям, безкорисливою допомогою людям, чесністю, добротою, миролюбністю, працьовитістю, турботою про людину, повагою її прав на самовизначення і свободу, урахуванням особистісних потреб, а також створенням комфортних умов щодо перебування в навчальному закладі та на шляху до успіху.

У статті проаналізовано особливості розвитку у дитини емоцій та почуття емпатії та виокремлено  ряд умов, що є необхідними для виховання гуманних почуттів:  підтримка позитивного емоційного стану кожної дитини; формування у дитини довільності поведінки; створення позитивного мікроклімату в середовищі її перебування; поглиблення й розширення знань та уявлень малюка про ті чи інші морально-етичні категорії; розвиток у дитини уміння диференціювати різні почуття; надання можливості дитині вправлятися в умінні “вживатися” в різні емоціогенні ситуації, не залишаючись до них байдужими.

Зроблено висновок, що формування особистості дитини, виховання у неї якостей гуманістичної спрямованості та певної моральної позиції – складний педагогічний процес, в основі якого лежить правильний, гармонійний розвиток почуттів, що тісно пов’язаний із розвитком у дітей дошкільного віку емоційного ставлення до навколишнього світу.

Ключові слова: виховання, гуманізм, емоції, гуманна поведінка, діти старшого дошкільного віку, норми поведінки.


Посилання


Буракова О. Б. Подготовка студентов педагогического колледжа к воспитанию у дошкольников гуманных чувств и отношений : дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.07 “Дошкольная педагогика”/ Буракова Ольга Борисовна. – М., 2005. – 183 c.

Виховання гуманних почуттів у дітей / [С.Ладивір, О.Долинна, В.Котирло, О.Вовчик-Блакитна, Ю.Приходько; за наук. ред. Т.Піроженко, С.Ладивір, Ю.Манилюк]. – Тернопіль: Мандривець, 2010. – 168 с. – (серія “Дитина замовляє розвиток”).

Державний Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.kr-admin.gov.ua. – Назва з екрана.

Зеньковский В. В. Психология детства / В. В. Зеньковский. – М. : ШколаПресс, 1996. – 271 с.

Кононко О. Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : навч. посіб. для. вищ. навч. закладів / О. Л. Кононко. – К. : Освіта, 1998. – 255 с.

Мухина В. С. Детская психология / В. С. Мухина. – М. : ООО Апрель-Пресс, Изд-во “ЭКСМО-Пресс", 2000. – 352 с.

Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии / С. Л. Рубинштейн. – 2-е изд. (1946 г.). – СПб. : Питер, 2002. – 720 с. – (Серия “Мастера психологии").

Чамата П. Р. Роль мови у формуванні самосвідомості у дітей / П. Р. Чамата // Радянська школа. – 1952. – № 10. – С. 10.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.