АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ В ПЕРІОД ЮНОСТІ

Kateryna Lysenko-Gelembiuk

Анотація


У статті увиразнено феноменологію юнацького віку, у контексті амбівалентності, психологічної інтенсивності та складності означеного періоду, а також беззаперечної значущості в особистісному становленні молодої людини.

Ключові слова: юність, юнацький вік, особистісне самовизначення, життєстійкість, соціалізація, рольовий конфлікт, міжособистісний конфлікт, емпатія.


Посилання


Горностай П. Ролевой конфликт и проблема выбора. // Психологія на перетині тисячоліть: Зб. наук. праць учасників 5-х Костюківських читань: В 3-х т. – К.: Гнозис, 1998. – Т. 1. – С. 319-326.

Гришина Н. В. Психология конфликта / Н. В. Гришина. – СПб.: Питер, 2005. – 464 с.: ил. – (Серия “Мастера психологии”).

Заброцький М. М. Основи вікової психології: навчальний посібник / М. М. Заброцький. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2003. –112с.

Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг. – СПб.: Изд-во “Питер”, 2000 – 992 с.

Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: посібник / Л. Е. Орбан-Лембрик – К.: Академвидав, 2003. – 448 с. (Альма-матер).

Осипова Т. Ю. Виховна робота зі студентською молоддю: навч. посіб. / Осипова Т. Ю., Бартенєва І. О., Біла О. О. та ін. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288с

Психология человека от рождения до смерти. / под ред. А. А. Реана. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2001. – 656 с.

Основи практичної психології / В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепєлєва та ін.: підручник. – К.: Либідь, 2001. – 536 с.

Макарчук Н. О. Особистісні детермінанти розв’язання конфліктних ситуацій у пізньому юнацькому віці: автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд.. психол. н.: 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія / Н. О. Макарчук. – К., 2005. – 21 с.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.