АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ В ПЕРІОД ЮНОСТІ

Kateryna Lysenko-Gelembiuk

Анотація


У статті увиразнено феноменологію юнацького віку, у контексті амбівалентності, психологічної інтенсивності та складності означеного періоду, а також беззаперечної значущості в особистісному становленні молодої людини.

Ключові слова: юність, юнацький вік, особистісне самовизначення, життєстійкість, соціалізація, рольовий конфлікт, міжособистісний конфлікт, емпатія.


Посилання


Hornostai P. Rolevoi konflykt y problema vybora. // Psykholohiia na peretyni tysiacholit: Zb. nauk. prats uchasnykiv 5-kh Kostiukivskykh chytan: V 3-kh t. – K.: Hnozys, 1998. – T. 1. – S. 319-326.

Hryshyna N. V. Psykholohyia konflykta / N. V. Hryshyna. – SPb.: Pyter, 2005. – 464 s.: yl. – (Seryia “Mastera psykholohyy”).

Zabrotskyi M. M. Osnovy vikovoi psykholohii: navchalnyi posibnyk / M. M. Zabrotskyi. – Ternopil: Navchalna knyha – Bohdan, 2003. –112s.

Kraih H. Psykholohyia razvytyia / H. Kraih. – SPb.: Yzd-vo “Pyter”, 2000 – 992 s.

Orban-Lembryk L. E. Sotsialna psykholohiia: posibnyk / L. E. Orban-Lembryk – K.: Akademvydav, 2003. – 448 s. (Alma-mater).

Osypova T. Yu. Vykhovna robota zi studentskoiu moloddiu: navch. posib. / Osypova T. Yu., Bartenieva I. O., Bila O. O. ta in. – Odesa: Feniks, 2006. – 288s

Psykholohyia cheloveka ot rozhdenyia do smerty. / pod red. A. A. Reana. – SPb.: Praim-EVROZNAK, 2001. – 656 s.

Osnovy praktychnoi psykholohii / V. Panok, T. Tytarenko, N. Chepielieva ta in.: pidruchnyk. – K.: Lybid, 2001. – 536 s.

Makarchuk N. O. Osobystisni determinanty rozviazannia konfliktnykh sytuatsii u piznomu yunatskomu vitsi: avtoref. dys. na zdob. nauk. stup. kand.. psykhol. n.: 19.00.07 – pedahohichna ta vikova psykholohiia / N. O. Makarchuk. – K., 2005. – 21 s.


Повний текст: PDF
18 :: 12

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована