ПОЛІКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ПРАЦЬ М. Г. СТЕЛЬМАХОВИЧА

Tetiana Atroshchenko

Анотація


У статті розкрито проблему полікультурного виховання особистості з урахуванням основоположних ідей наукової спадщини М. Стельмаховича. Схарактери¬зовано поняття “полікультурне виховання”. Проаналізовано  науковий погляд М.Стель¬маховича щодо виховання особистості, міжетнічних стосунків, провідної ролі родини у формуванні високоморального толерантного громадянина, здатного цінувати культурні надбання як власного, так й інших народів. Розкрито поняття етнізації через концепцію М.Стельмаховича, в яке науковець вкладає поняття соціалізації особи на основі родинного, економічного, духовно-культурного життя й історичного досвіду свого народу, нації.

Ключові слова: народна педагогіка, особистість, полікультурне виховання, полікультурна освіта, полікультурний простір.


Посилання


Вовкобой І. М. Реалізація ідей М. Г. Стельмаховича про родинне виховання у сучасній педагогіці: автореф. дис. … канд. пед. наук/ І.М.Вовкобой. – Ялта, 2010. – 20 с.

Джуринский А.Н. Зарубежная школа: современное состояние и тенденции развития /А.Н. Джуринский. – М.: Владос, 1993. – 356 с.

Квасниця І. Ю. Педагогічні ідеї полікультурного виховання [Ел.ресурс] / І. Ю. Квасниця // Спадщина України: Західно-Українська Асоціація. – Режим доступу: http://www. spadshina.com/ua/

Мичковська Р. В. Поняття “полікультура” та “полікультурне виховання” у сучасних наукових дослідженнях / Р. В. Мичковська, Ю. І. Бец // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Педагогіка і психологія. – 2013. – Вип. 39 (3). – с. 255-258 [Ел. ресурс]: Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pspo_2013_39(3)__42 /

Сімейне виховання в історичній ретроспективі (друга половина ХІХ- ХХ століття): монографія / В. Л. Федяєва. – Херсон: РІПО, 2010. – 348 с.

Стельмахович М. Г. Народна педагогіка / М.Г. Стельмахович. – К.: Радянська школа, 1985. – 312 с.

Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / М.Г.Стельмахович. – К.: ІЗМН, 1997. – 232 с.

Стельмахович М. Г. Українська родинна педагогіка: Навч.-метод, посіб. /М. Г. Стельмахович. – К., 1996. – 288 с.

Стельмахович М. И. Традиции и тенденции развития семейной этнопедагогики украинского на¬рода: автореф. дис. … докт. пед. наук: спец. 13.00.01 /М.И.Стельмахович. – Киев, 1989. – 48 с.

Супрунова Л.Л. Поликультурное образование: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Л.Л.Супрунова, Ю.С.Свиридченко; под ред. Л. Л. Супруновой. – М.: Издательский центр “Академия”, 2013. – 240 c.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована