ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ ЗАРУБІЖЖЯ У СТУДІЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПАРАТИВІСТИКИ: ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АСПЕКТ

Iryna Rozman

Анотація


У статті здійснено історіографічний огляд студій про відомих представників зарубіжної освіти і педагогічної думки. Виходячи з узагальнювально-репрезентативного аналізу близько 30 дисертаційних праць, що висвітлюють життєдіяльність і творчу спадщину педагогічних персоналій Античності, Середньовіччя, Нового і Новітнього часу (Конфуція, Аль-Фарабі, Е. Роттердамського, Я. А. Коменського, Дж. Локка, А. Дістервега, Й. Ф. Гербарта, А. Г. Франке, Н. Л. Цинцендорфа, Г. Гмайнера, Ф. С. Ґрунвінга, Е. Раєрсо-на, К. Роджерса та ін.), показано спільні риси і характеристики їхнього змістового наповнення. Увиразнено специфічні підходи науковців до висвітлення означеної проблематики та визначено основні тенденції, здобутки і прогалини цього наукового досвіду.

Ключові слова: історія зарубіжної освіти, зарубіжна педагогічна думка, педагогічна компаративістика, історіографія педагогічної науки, педагогічна біографістика, педагогічна персоналія.


Посилання


Бочкарьова Н. С. Педагогічні ідеї та освітня діяльність К. Роджерса (1902 – 1987 рр.): дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. Луганськ, 2013. 213 с.

Габелко О. М. Взаємозв’язок розумового, морального та трудового виховання у педагогічній спадщині Джона Локка (1632 – 1704 рр.) : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Кіровоград. держ. пед. ун-т ім. Володимири Винниченка. Кіровоград, 2010. 20 с.

Год Н. В. Моральне виховання особистості в педагогічній системі гуманіста Еразма Роттердамського: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. Полтава, 2009. 23 с.

Гук Л. І. Педагогічні погляди та управлінська діяльність Егертона Раєрсона (1803 1882): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. Дрогобич, 2014. 20 с.

Завальнюк А. Р. Освітня діяльність та педагогічні погляди Августа-Германа Франке (1692-1727) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2006. 20 с.

Завальнюк В. В. Освітня діяльність та педагогічні погляди Ніколауса-Людвіга Цинцендорфа (1723-1761 рр.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Рівн. держ. гуманітар. ун-т. Рівне, 2010. 20 с.

Карпенко О. Є. Педагогічні ідеї Германа Гмайнера та їх реалізація в Австрії та Німеччині (друга половина ХХ − початок XXI століття): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Тернопіль, 2012. 19 с.

Лучкевич В. В. Коменіана в українській педагогічній історіографії (друга половина XIX − перша половина ХХ ст.): автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Дрогоб. держ. пед. ун-т. Дрогобич, 2009. 20 с.

Скринська, О. Л. Дисциплінуюче виховання в педагогічній спадщині Джона Локка: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Нац. пед. ун-т. імені М. Д. Драгоманова. Київ, 2002. 20 с.

Федчишин Н. О. Дидактична система Йогана Фрідріха Гербарта та її вплив на розвиток вітчизняної освіти: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 Прикарпат. нац. ун-т. ім. Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2009. 20 с.

Шпарик О. М. Педагогічні ідеї Конфуція у культурно-історичному вимірі: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.01. Київ, 2012. 18 с.

Шугай Н. Є. Науково-педагогічна спадщина Ніколая Фредеріка Северіна Ґрунтвіга в контексті розвитку освіти Данії : автореф. дис. … канд. пед. наук 13.00.01 / Черкас. нац. ун-т. ім. Богдана Хмельницького. Черкаси, 2015. 20 с.

Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 420-річчя від дня народження): матер. Всеукраїн. пед. читань (27 березня 2012 року, м. Херсон)/ за заг. ред. В. В. Кузьменка, О. В. Рідкоус. Херсон: КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2012. 104 с.

Ян Амос Коменський – великий педагог минулого (до 425–річчя від дня народження) : бібліогр. спис. літ-ри до ІІ Всеукраїн. пед. читань… / Херсон : КВНЗ “Херсонська академія неперервної освіти”, 2017. 14 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована