СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЖІНОЧОЇ СЕРЕДНЬОЇ ФАХОВОЇ ОСВІТИ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (КІН. ХІХ-ПОЧ. ХХ СТ.)

Halyna Sivkovych

Анотація


У статті цілісно проаналізовано ґенезу середньої фахової жіночої освіти на захід-ноукраїнських землях кінця ХІХ – початку ХХ ст., простежено еволюцію середнього жіночого професійного шкільництва в регіоні, встановлено основні періоди й тенденції у його розвитку. На основі ґрунтовного аналізу наукової літератури минулого та сучасності, шкільних звітів та архівних документів досліджуваного періоду визначено організаційні основи заснування та функціонування жіночих навчально-виховних закладів з підготовки вчителів. Розкрито роль державного і громадського чинників, релігійних організацій та окремих педагогічних постатей у становленні жіночих учительських семінарій Східної Галичини, Північної Буковини і Закарпаття. Встановлено, що через що через дискриміна-ційний характер офіційної освітньої політики в усіх адміністративних краях австрійської держави, де переважало українське населення, кількість учениць-українок у них була незначною.

Ключові слова: жіноча фахова освіта, жіночі навчальні заклади з підготовки вчителів, навчання і виховання дівчат, культурно-освітні організації, чернечі жіночі згромадження.


Посилання


Алмаший М. Греко-католическая женская учительская семинария / М. Алмаший // Энциклопедия Подкарпатской Руси [ред. рус. текста М. Шабак; ред. англ. текста К. Шабак; ред. чеш. слов., польск., болг. текстов Д. Поп; Ред. изд-ва и укр. текста к. ф. н. В. Падек]. − Ужгород : Изд-во В. Падека, 2001. − С. 145. Almashiy M. Greko-katolicheskaya zhenskaya uchytel’skaya seminaria / M. Almashiy // Entsiklopedia Podkarpatskoy Rusi [red. rus. Teksta M. Shabak; red. ang. teksta K. Shabak; red. chesh.slov., pol’sk., bolg. tekstov D. Pop.; Red. izd-va i ukr. teksta k.f.n V. Padek]. – Uzhgorod : Izd-vo V. Padeka, 2001. – S. 145.

Білавич Г. Товариство “Рідна школа” (1881–1939 рр.) / Галина Білавич, Борис Савчук. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 1999. – 208 с. Bilavych H. Tovarystvo “Ridna shkola” (1881 – 1939 rr.) / Halyna Bilavych, Borys Savchuk. – Ivano-Frankivsk : Lilea NB, 1999. – 208 s.

Висіцька Т. Три сходинки до самоствердження : освіта, трудова і громадська діяльність жінок Закарпаття / Таміла Висіцька. − Ужгород : Поліграфцентр “Ліра”, 2006. − 644 с. Vysits’ka T. Try shodynky do samostverdzhenn’a : osvita, trudova i hromads’ka dial’nist’ zhinok Zakarpattia / Tamila Vysits’ka. – Uzhgorod : Polihraftsentr “Lira”, 2006. – 644 s.

З учительської семінарії; з православної дівочої школи; з господарської середньої школи в Чернівцях // Буковинські ведомости. − 1902. − Ч. 102. − С. 3. Z uchytel’skoi seminarii; z pravoslavnoi divochoi shkoly; z hospodars’koi serednioi shkoly v Chervivtsiah // Bukovyns’ki vedomosti. – 1902. – Ch. 102. – S. 3.

Ивановичъ. Учительская женская семінарія / Ивановичъ // Мєсяцослов на 1903 год, имєющій дней 365. Составил : Августин Ив. Волошин. Унгваръ : Из книгопечатни “Акц. о-ва Уніо”, 1902. − 140 c. Ivanovych. Uchytel’skaya zhenskaya seminaria / Ivanovich // Miesiatsoslov na 1903 god, imieyushchiy dney 365. Sostavil : Avhustyn Iv. Voloshyn. Ungvar : Iz knihopechatni “Akts. o-va Unio”, 1902. – 140 s.

Ігнат А. М. Загальноосвітня школа на Закарпатті в ХІХ – поч. ХХ ст. : [конспект лекцій із спецкурсу “Історичне краєзнавство”] / А.М. Ігнат. − Ужгород, 1971. − 69 с. Ihnat A. M. Zahal’noosvitnia shkola na Zakarpatti v XIX – poch. XX st. : [konspekt lektsiy iz spetskursu “Istorychne krayeznavstvo”] / A.M. Ihnat. – Uzhorod, 1971. – 69 s.

Карбулицький І. Розвій народного шкільництва на Буковині / Ілярій Карбулицький. − Вашківці : Руска Рада, 1905. − 148 с. Karbulytsky I. Rozviy narodnogo shkil’nytstva na Bukovyni / Iliariy Karbulytsky . – Vashkivtsi : Ruska Rada, 1905. – 148 s.

Маслій Г. Підготовка вчителів для навчальних закладів жіночої освіти: західноукраїнський контекст ХІХ – поч. ХХ ст. / Галина Маслій // Наукові записки Тернопільського національного університету імені Володимира Гнатюка. − Тернопіль, 2009. − № 1. − С. 80–84. Masliy H. Pidgotovka vchyteliv dlia navchal’nyh zakladiv zhinochoi osvity : zahidnoukrainskyi context – XIX – poch. XX st. / Halyna Masliy // Naukovi zapysky Ternopil’skoho natsional’noho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. – Ternopil’, 2009. −№ 1. – S.80–84.

Маслій Г. Специфіка функціонування жіночих навчальних закладів професійного спрямування у Західній Україні (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) / Галина Маслій // Обрії. − Івано-Франківськ, 2013. − №2. − С. 59–61. Masliy H.Spetsyfika funktsionuvannia zhinochyh navchal’nyh zakladiv profesiynoho spriamuvannia u Zahidniy Ukraini (kinets’ XIX – pochatok XX st.) / Halyna Masliy // Obrii .− Ivano-Frankivsk, 2013. − № 2. S. 59 – 61.

Ступарик Б. М. Шкільництво Галичини (1772–1939) / Богдан Михайлович Ступарик. − Івано-Франківськ, 1994. − 144 с. Stuparyk B.M. Shkil’nytstvo Halychyny (1772 – 1939) / Bohdan Myhailovych Stuparyk. – Ivano-Frankivsk, 1994. – 144 s.

ЦДІА України у Львові. Ф. 178 Крайова шкільна рада м. Львів. 1867–1921 рр. TSDIA Ukrainy u L’vovi. F. 178 Krayova shkilna rada m. L’viv. 1867 – 1921 rr.

Оп. 2. Op.2.

Спр. 104. Звіти про діяльність вчительських семінарій в мм. Львові,

Перимишлі, Ряшеві, Станіславові, 1870–1875 рр., 92 арк. Spr. 104. Zvity pro

diyal’nist’ vchytel’skyh seminariy v mm. L’vovi, Peremyshli, Riashevi,

Stanislavovi, 1870 – 1875 rr., 92 ark.

ЦДІА України у Львові. Ф. 178. Крайова шкільна рада м. Львів. 1867–1921 рр. TSDIA Ukrainy u L’vovi. F. 178 Krayova shkilna rada m. L’viv. 1867 – 1921 rr.

Оп. 2. Op.2.

Спр. 185. Звіт дирекції про діяльність вчительської жіночої семінарії у м.Львові, 1872 р., 36 арк. Spr. 185. Zvit Dyrektsii pro diyal’nist’ vchytel’skoi zhinochoi seminarii u m. L’vovi, 1872 r., 36 ark.

ЦДІА України у Львові. Ф. 178. Крайова шкільна рада м. Львів. 1867–1921 рр. TSDIA Ukrainy u L’vovi. F. 178 Krayova shkilna rada m. L’viv. 1867 – 1921 rr.

Оп. 2. Op.2.

Спр. 1794. Звіти про діяльність жіночих вчительських семінарій в мм. Кракові, Львові, Перемишлі та Тернополі, за 1874/75 рр. та 1875/76 навчальні роки, 98 арк. Spr. 1794. Zvity pro diyal’nist’zhinochyh vchytel’skyh seminariy v mm. Krakovi, L’vovi, Peremyshli ta Ternopoli, za 1874/75 rr. Ta 1875/76 navchal’ni roky, 98 ark.

Аz Ungvári Görög Katholikus Árrapanleanynevelö – intézettel Kapcsolatos Tanitónökepzö, polgári és elemi iskola. Ertesitöje az 1903–1904. Tanévröl / Közli: Kaminszky Gézo. Ungvárt : “U”nio Kónyvnyomda Reszvény – Társaság “Nyomáso”, 1904. 48 old.

С. K. Seminarya nauczycielskie męskie i żeńskie Królestwa Galicyi i W. Ks. Krakowskiego w okresie 1871–1896. Pamiętnik, wyd. z powody ćwierćwiekowego jubileuszu galic. semin. naucz. obchodzonego we Lwowie 1896 r. / кed. M. Baranowski. Lwów, 1897. 567 s.

Sprawozdanie dyrekcyi seminaryum żeńskiego z prawem publiczności w Przemyślu za rok szkolny 1911/12. Przemyśl : Nakł. Dyrekcyi prywatn. Seminaryum nauczycielskiego z prawem publicz, 1912. – 44 s.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована