ОСВОЄННЯ МАЙБУТНІМИ КУЛЬТУРОЛОГАМИ ІНТЕРАКТИВНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Nadiia Voronova

Анотація


Стаття актуалізує використання інтерактивного освітнього середовища в процесі фахової підготовки майбутніх магістрів культурології. Наголошується перспективність парадигми “суми високих технологій”, яка базується на сучасній інформаційно-комуніка-ційній інфраструктурі. Аналізується впровадження принципів комп’ютеризації та інформатизації, що поєднанні в методі інформатизації освіти. Метод інформатизації культурологічної освіти характеризується активним залученням мультимедійних засобів у фахові навчальні дисципліни. Визначено найважливіші науково-технічні та соціально-економічні проблеми інформатизації, як от створення системи ефективного забезпечення своєчасними, вірогідними і вичерпними відомостями всіх суспільно значимих видів людської діяльності, умов для оперативного, ґрунтовного і всебічного аналізу досліджуваних проце¬сів і явищ, прогнозування їх розвитку, передбачення наслідків прийнятих рішень. Перспек-тивним виявляється освоєння майбутніми магістрами культурології нових методів і орга-нізаційних форм культурно-дозвіллєвої діяльності в інтерактивному освітньому середовищі.

Ключові слова: інтерактивне освітнє середовище, професійна підготовка, магістр культурології, інформатизація, мультимедійні технології.


Посилання


Актуальные проблемы использования аудиовизуальных средств обучения иностранным языкам [Текст] : сборник материалов науч.-метод. семинаров лаб. аудиовизуал. средств обучения и лингво-культурол. исслед. (ЛУР) филол. фак. Моск. гос. ун-т им. М. В. Ло-моносова. – Москва : МАКС Пресс, 2014. – 78 с.

Брановский Ю. С. Информационные инновационные технологии в профессиональном образовании [Текст] : учебное пособие / Ю. С. Брановский, Т. Л. Шапошникова ; М-во образования России. Краснодар : Из-во КубГТУ, 2011. – 415 с.

Воронова Н. С. Духовність як професійна якість майбутнього фахівця-культуролога / Н. Воронова // Людинознавчі студії: зб. наук. праць ДДПУ імені Івана Франка. Серія “Педагогіка”, Дрогобич, 2018, вип. 6/38, С. 96-104. doi: 10.24919/2313-2094.6/38.119510.

Использование технических средств обучения в методической подготовке студентов факультетов иностранных языков : [метод. рекомендации] [Текст] / [Сост. Рогова Г. В. и др.]. – Москва : МГПИ, 2013. – 59 с.

Кручинин В. В. Разработка компьютерных учебных программ. [Текст] / В. В. Кручинин. – Томск : Издательство Томского гос. университета, 2008. – 211 с.

Суворова Л. С. Педагогические условия применения компьютерной технологии обучения в 9-11 классах современной школы: на примере обучения иностранному языку [Текст] : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01. – Москва, 2007. – 20 с.

Schank R. C. The Cognitive Computer on Language Learning and Artificial Intelligence [Text] / R. C. Schank. – NY : Addison-Wesley Publishing Company Inc., 1984. – 268 p.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована