АКТУАЛЬНІ МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Oxana Rogulska

Анотація


В статті обґрунтовано сучасні методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів іноземної мови, а саме: системний, компетентісний, аксіологічний, культуро-логічний, діяльністий, комунікативний, центрований на студенті, міждисциплінарний. Оскільки завдання закладів вищої освіти полягають у створенні та впровадженні нових підходів до навчання, застосування яких сприятиме якості підготовки майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності в умовах Нової української школи, в статті йдеться про необхідність перенесення уваги з процесу навчання на його результат, а відтак про доцільність запровадження актуальних сьогодні методологічних підходів до підготовки майбутніх учителів.

Ключові слова: методологічні підходи, підготовка майбутніх учителів іноземної мови, заклади вищої освіти.


Посилання


Авшенюк Н.М. Центрований на студенті підхід до навчання іноземним мовам: англійський досвід [Електронний ресурс] / Н. М. Авшенюк. – Режим доступу : http://bibl.kma.mk.ua

Бондар Н. Д. Особливості комунікативного підходу у навчанні іноземній мові [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/bondar-nd-osoblivosti-komunikativnogo-pidhodu-u-navchanni-inozemniy-movi/

Варенко Т. К. Аксіологічний підхід у процесі навчання іноземних мов [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/310384727_Aksiologicnij _pidhid_u_procesi_navcanna_inozemnih_mov

Власенко О. М. Практичне застосування системного підходу в моделюванні науково-дослідної роботи студентів // Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – С. 268–278.

Вяхк І. А., Медведєва І. А. Комунікативний підхід в навчанні іноземної мови в немовному вузі [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://conf.vntu.edu.ua/humed/2006/txt/ 06msovnv.pdf

Кизенко В., Трубачова Д. Реалізація діяльнісного підходу в навчанні студентів-філологів з різним рівнем комунікативних здібностей [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/rsh_2014_11_10.pdf

Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх учителів технологій : колективна моногр. / авт. кол.: А. М. Гедзик, О. М. Коберник, С. І. Ткачук, С. М. Ящук [та ін.]. – Умань : Видавець “Сочінський М. М.”, 2017. – 280 с.

Костікова І. І. Сучасні методологічні підходи до професійної підготовки вчителя засобами інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.sportpedagogy.org.ua/html/ journal/2008-08/08kiiict.pdf

Лучкевич В. Комунікативний підхід до навчання іноземної мови: історико-педагогічний дискурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://library.udpu.edu.ua/library_ files/probl_sych_vchutela/2014/10_2/36.pdf

Рогульська О. О., Тарасова О. В. Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6039/ 1/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%85%D1%96%D0%B4.docx

Шабанова Ю. О. Системний підхід у вищий школі: підруч. для студ. магістратури за спец. “Педагогіка вищої школи” / Ю.А. Шабанова– Д. : Национальный горный университет. – Д. : НГУ, 2014. – 120 с.

Яблоков С. В. Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів іноземної мови засобами інноваційних технологій : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти / Сергій Володимирович Яблоков. – Вінниця, 2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.vspu.edu.ua/science/dis/des_5_3.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована