ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ РУХЛИВОЇ ГРИ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Olga Puio

Анотація


Проблема підготовки майбутніх вихователів до формування ціннісних орієнтацій дошкільників широко досліджувалася сучасними науковцями. У статті на основі аналізу понять “професійна компетентність майбутніх вихователів”, “підготовка” та “готовність” до роботи з дітьми дошкільного віку розкрито проблему підготовки майбутніх фахівців до використання рухливих ігор як засобу формування ціннісних орієнтацій дошкільників. Підкреслено, що підготовка і готовність майбутніх вихователів до професійної діяльності поняття не тотожні. Акценти в статті зроблені на положенні про те, що готовність майбутніх вихователів до використання рухливих ігор як засобу формування ціннісних орієнтацій дітей старшого дошкільного віку не була предметом наукового вивчення і потребує системного дослідження з метою вироблення практичних рекомендацій щодо методів формування відповідних умінь у майбутніх фахівців дошкільних закладів.

Ключові слова: готовність, підготовка майбутніх вихователів, професійна компетентність майбутніх вихователів, ціннісні орієнтації.


Посилання


Бєлєнька Г. В. Підготовка майбутніх вихователів до роботи з дітьми дошкільного віку: компетентнісний підхід [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлєнька, О. А. Половіна. – 2015. – Режим доступу до ресурсу: http://elibrary.kubg.edu.ua/10180/1/T_Shunkar_MK2015.pdf

Бєлєнька Г. В. Сучасні підходи до питань формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / Г. В. Бєлєнька // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2012_5_23

Богуш А. М. Формування професійно-комунікативної компетенції майбутнього вихователя дошкільного закладу [Електронний ресурс] / А. М. Богуш // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 2009. – Режим доступу до ресурсу: https://library.udpu.edu.ua/library_files/ psuh_pedagog_probl_silsk_shkolu/31/visnuk_1.pdf

Гагаріна Н. П. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (діагностичний аспект): навчально-методичний посібник [Електронний ресурс] / Н. П. Гагаріна // Кіровоград: КЗ “КОІППО” освіти імені В. Сухомлинського. – 2014. – Режим доступу до ресурсу: http://koippo.in.ua/arhiv/druk/11.pdf

Довбня С. О. Підготовка майбутніх вихователів до організації ігрової діяльності з дітьми дошкільного віку (на матеріалі спецкурсу “Теорія і методика ігрової діяльності дітей дошкільного віку”) [Елктронний ресур] / С. О. Довбня // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/ 13389/1/pednauk_2015_5_28.pdf

Колосова Н. М. Підготовка майбутніх вихователів до педагогічної підтримки дітей дошкільного віку : Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теоріяі методика професійної освіти” / Колосова Н. М. – Ялта, 2012. – 19 с.

Кондратенко Р. В. Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до виховання відповідальності у дітей старшого дошкільного віку: Автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Кондратенко Р. В. – Черкаси, 2009. – 25 с.

Петренко С. А. Підготовка майбутніх вихователів до формування у дітей дошкільного віку основних рухових вмінь і навичок : Автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04. “Теорія і методика професійної освіти” / Петренко С. А. – Київ, 2007. – 21 с.

Садова Т. А. Професійна компетентність та готовність до педагогічної діяльності: сутність і взаємозв’язок [Електронний ресурс] / Т. А. Садова – Режим доступу: http://vuzlib.com/ content/view/331/84/

Токарєва Л. Формування ціннісних орієнтацій як чинник моральності дошкільників у сучасному соціопросторі [Електронний ресурс] / Л. Токарєва // Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 2012. – Режим доступу: http://lib.iitta.gov.ua/1901/1/ц.о.детей_4444.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована