ПРОФЕСІОГРАМА СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ У РУСЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Оlexandra Kuzenko, Liudmyla Matsuk

Анотація


У статті розкриваються процеси трансформації професіограми вчителя початкової школи, зумовлені впровадженням концепції Нової української школи – абсолютно новітнього підходу до організації навчальної діяльності учнів, спрямованого на забезпечення ефективного функціонування освітніх інституцій, котрий має забезпечити підготовку майбутніх громадян України до життя в XXI столітті, здатних протистояти різноманітним  викликам особистісного та глобального характеру. Акцентується на тому, що важливою умовою оновлення освітнього процесу  початкової школи  є  внесення  змін до професіограми вчителів, від фахової діяльності яких, передусім, залежить позитивний результат впровадження згаданої реформи.У професіограмівчителя початкових класів визначаються вимоги до до його фахової діяльності через конкретизацію педагогічних функцій і перелік професійно важливих особистісних якостей, необхідних  для розв’язання освітніх завдань початкової ланки сучасної освіти.У Концепції реалізації державної політики в сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” задекларовано зміни, що зумовлюють  внесення коректив до професіограми сучасного педагога, оскільки  реформування початкової школи передбачає оновлення його функціональних обов’язків. Відповідно, вчитель стає не тільки наставником та єдиним джерелом знань, а поєднує в своїй професійній діяльності функціїкоуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній освітній траєкторії дитини.У статі звертається увага на те, що модернізація професіограми вчителя початкової школи перебуває у безпосередньому взаємозв’язку з впровадженням у освітню систему Концепції нової  української школи. Новітні функціональні обов’яки педагога зумовлюють актуальність формування індивідуально-особистісних та професійно-діяльнісних якостей особистості, необхідних для розв’язання професійних завдань в НУШ, ключовими компонентами якої визнано компетентнісний підхід до визначення нового змісту, а  також умотивованість учителя й умовами для його професійного зростання. Практичне впровадження докорінних змін у початкову ланку освітивизначається необхідність запровадження інноваційних змін  у підготовку педагогічних працівників. Проте, доводиться констатувати, що система професійно-педагогічної підготовки залишається в основному на традиційних засадах. Це в свою чергу призводить до професійної орієнтації студентів на школу минулого століття, нівелювання сучасних інновацій у професійній діяльності. Сучасні стандарти у формуванні професіограми  вчителя мають визначити траєкторію організації процесу професійної підготовки майбутнього вчителя початкових класів відповідно до актуальних вимог практики сучасної початкової школи.

Ключові слова: професіограма вчителя, трансформація, освітні інституції, освітній процес, вчитель початкових класів, "Нова українська школа", коуч, фасилітатор, тьютор, модератор, компетентнісний підхід.


Посилання


Калита Н. Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних освітніх парадигм //Актуальні питання гуманітарних наук. Вип. 14, 2015 С. 265-269.– http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/11/014-38.pdf

Кіліченко О.І. Професіограма вчителя, здатного забезпечити наступність дошкільного і початкового навчання в умовах модернізації освіти // Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць/ Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол.ред. Лабунець В.М.] . – Вип. 22 (1-2017). – Ч.2. Кам’янець-Подільський, 2017. – С. 182-187.

Лелека Т.О. Функціонування англо-американських запозичень-синонімів сфери безперервної освіти в українській мові ХХІ століття // https://naub.oa.edu.ua/2015/ функціонування-англоамериканських-з/

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/ua-sch-2016/

Пантюк М.П. Креативні основи професіограми вчителя як суб’єкта виховання (історичний аспект) // http://ps.stateuniversity.ks.ua/file/issue_67/3.pdf

Прасол Н.О. Особливості підготовки майбутніх вчителів початкових класів в умовах застосування кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Науковий вісник МДУ імені В . О . Сухомлинського.– Випуск 1.33.– Педагогічні науки.– С. 116-119.

Професійна мобільність учителя початкової школи: курс лекцій, опорні схеми / Автор-упорядник: О.І.Кіліченко. – Івано-Франківськ, 2017. – 112 с.

Синявський В.В. Професіограми і психограми професій педагогічного спрямування : Метод. посібник / В.В. Синявський. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 84 с.

Яким має бути вчитель Нової української школи //: https://www.pedrada.com.ua/article/1973-yakim-ma-buti-vchitel-novo-ukransko-shkoli?error=1


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована