ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ

Lyudmyla Melnychenko

Анотація


У статті проаналізовано український досвід організації процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи.З’ясовано, що формування дослідницьких умінь студентів спеціальності “Початкова освіта” є важливою складовою їхньої професійної підготовки й актуальною темою вивчення. Науковцями визначено зміст дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи, розроблено їхню структуру та класифікацію, визначено ефективні педагогічні умови та засоби їх формування. Дослідницькі вміння розглянуто як невід’ємний елемент дослідницької компетентності майбутнього вчителя початкової школи та його готовності до проведення педагогічних досліджень, а відтак – професійної компе-тентності та готовності до майбутньої професійної діяльності. Встановлено, що організувати дослідницьку діяльність учнів початкових класів здатний учитель, який сам володіє відповідними знаннями та вміннями проводити дослідження Серед визначених науковцями педагогічних умов організації процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи увагу, в першу чергу, зосереджуємо на важливості таких: усвідомлення студентами значення оволодіння вміннями цього виду, психолого-педагогічна компетентність викладача; орієнтація на модель майбутньої діяльності студентів, комплексний підхід до організації освітнього процесу; поєднання наукової та навчальної роботи. Ученими теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено застосування у процесі формування дослідницьких умінь модульної організації навчання, самостійної роботи, навчально-рольової гри, контролю знань і вмінь, педагогічної практики, проектної діяльності. Проте Нова українська школа в контексті освітньої реформи вимагає оновлення змісту цього процесу, пошуку нових підходів його організації. Серед таких підходів розглядаємо інноваційний та інтегральний, що передбачають упровадження інноваційних технологій навчання (BYOD, SMART, STEM, STEAM), які ґрунтуються на інтеграції наукових методів пізнання, технологій, техніки, математики та мистецтва. У зв’язку із цим на часі є вивчення дидактичного потенціалу інноваційних технологій у процесі формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи.

Ключові слова: дослідницькі вміння майбутніх учителів початкової школи, інтегральний підхід, інноваційний підхід, професійна підготовка, формування.


Посилання


Amelina, N. S. (1981). Uchebno-іssledovatelskaya deyatelnost studentov pedvuzov (v protsesse іzucheniya dystsyplin pedagogycheskogo tsykla) [Teaching and research activities of students of higher educational establishment (in the process of studying the disciplines of the pedagogical cycle)] : Candidate’s thesis: 13.00.01. Kiev, Ukraine (russ).

Balashova, S. P. (2000). Formuvannia doslidnytsykh umin u studentiv pedahohichnoho koledzhu v protsesi vyvchennia pryrodoznavchykh dystsyplin [Formation of research skills among students of the pedagogical college in the process of learning disciplines of natural sciences] : Candidate’s thesis: 13.00.04. Kyiv, Ukraine (ukr).

Vakolya, T. I. (2014). Formuvannia doslidnytskoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv u protsesi profesiinoi pidhotovky [Formation of research competence of future teachers of primary school in the process of professional training] : Extended abstract of candidate’s thesis : spets.13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”. Kherson, Ukraine (ukr).

Zakon Ukrainy “Pro vyshchu osvitu” [Law of Ukraine “On Higher Education”] vid 01.07.2014 № 1556-VII iz zminamy ta dopovnenniamy. Retrieved from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18/page (ukr).

Ihnatenko, N. V. (2013). Umovy formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnoho pedahoha [Conditions for the formation of self-educational competence of the future teacher]. Humanitarian Herald of SHEI “Grogorii Skovoroda Pereiaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University”,28, 414 – 419 (ukr).

Konceptualni zasady reformuvannia serednoi osvity [Conceptual Principles of Reforming Secondary Education]. (2016). Retrieved from: https://www.kmu. gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkolacompressed. pdf. (ukr).

Korzhova, L. S. (2002). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do provedennia pedahohichnykh doslidzhen [Formation of the readiness of future teachers of primary school to conduct pedagogical research] : Extended abstract of candidate’s thesis : spets.13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”. Kryvyi Rig, Ukraine. (ukr).

Marusynets, M. M. (2012). Systema formuvannia profesiinoi refleksii maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [System of formation of professional reflection of future teachers of primary school] : Doctor’s thesis: 13.00.04. Ivano-Frankivsk, Ukraine (ukr).

Myshkovska, T. D. (1999). Formuvannia doslidnytsko-pedahohichnykh umin studentiv v umovakh modulnoi organizatsii protsesu navchannia [Formation of research and pedagogical skills of students in conditions of modular organization of the learning process] : Candidate’s thesis: 13.00.01. Ternopil, Ukraine (ukr).

Miier, T. I. (2017). Dydaktychni zasady organizaitsii navchalno-doslidnytskoi diialnosti molodshykh shkoliariv [Didactic principles of organization of teaching and research activity of junior pupils] : Doctor’s thesis : 13.00.09. Kyiv, Ukraine (ukr).

Profesiinyi standart “Vchytel pochat kovykh klasiv zakladu zahalnoi serednoi osvity” [Professional Standard “Teacher of Primary School of General Secondary Education”] : Nakaz Ministerstva sotsialnoi polityky Ukrainy № 1143 vid 10.08.2018r. Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/files/News/20180815/201808 15.pdf (ukr).

Stepaniuk, K. I. (2013). Formuvannia doslidnytskykh umin maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly u protsesi proektnoi diialnosti [Formation of research skills of future teachers of primary school in the process of project activity] : Extended abstract of candidate’s thesis : spets.13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”. Berdiansk, Ukraine (ukr).

Chumahidze, T. L. (2013). Pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv do organizatsii doslidnytskoi roboty molodshyh shkoliariv u pryrodi [Preparation of future primary school teachers for the organization of research work of junior schoolchildren in the nature] : Extended abstract of candidate’s thesis : spets. 13.00.04 “Teoriia i metodyka profesiinoi osvity”. Yalta, Ukraine (ukr).


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована