КУЛЬТУРА ДЕМОКРАТІЇ У ЗМІСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ

Marianna Matishak

Анотація


У статті розкрито проблему формування культури демократії у змісті професійної педагогічної підготовки майбутніх магістрів. Проаналізовано сучасні дослідження порушеної проблеми, здійснено теоретичне обґрунтування ключових понять. Визначено, що демократизація університетської освіти сприяє утвердженню принципів гуманізму, свободи, рівноправ’я, забезпечує партнерські відносини між учасниками освітнього процесу. Здійснювати демократизацію освітнього процесу слід комплексно, дотримуючись відповідних педагогічних умов.

Ключові слова: культура демократії, демократизація, професійна педагогічна підготовка, освітній процес, майбутні магістри.


Посилання


Budnyk O.B. Problema formuvannia demokratychnykh tsinnostei maibutnikh fakhivtsiv. Molodyi vchenyi. №2 (17). 2015. S.210 – 213

Vyshnevskyi O. Teoretychni osnovy suchasnoi ukrainskoi pedahohiky : posibnyk dlia stud. Drohobych : Kolo, 2006. 326 s.

Kasian V.I. Filosofiia : navch. posib. K. : Znannia, 2004. 406 s.

Kostriukov S.V. Formuvannia demokratychnykh tsinnostei studentskoi molodi v transformatsiinyi period : avtoreferat dys... kand. filosof. nauk: 09.00.10 ; In-t vyshch. osvity APN Ukrainy. K., 2004. 150 s.

Machynska N. I. Pedahohichna osvita mahistrantiv vyshchykh navchalnykh zakladiv nepedahohichnoho profiliu : monohrafiia. Lviv : LvDUVS, 2013. 416 s.

Navchaiemo demokratii : Bazovi materialy z osvity dlia demokratychnoho hromadianstva ta prav liudyny dlia vchyteliv / R. Hollob, P. Krapf, O. Olafsdottir, V. Vaidinher; red. R. Hollob, P. Krapf, V.Vaidinher : Per. z anhl. ta adapt. L. I. Parashchenko. Kyiv : Osnova, 2011. T. 1. 164 s.

Nazarenko H. Teoriia i praktyka vykhovannia kultury demokratyzmu uchniv starshykh klasiv zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv : dys... d-ra ped. nauk: 13.00.07. Kyiv, 2016. 597 s.

Panchenko L. Znachennia demokratii v universytetskii osviti. Vyshcha osvita Ukrainy. 2014. № 1. S. 21-27.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy vid 01 lypnia 2014 r. № 1556-VII (zi zminamy ta dopov.).URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Pro prohramu “Demokratychna shkola”. URL : http://www.schools-for-democracy.org/about

Tararina O. Formuvannia demokratychnoi kultury studentskoi molodi u navchalno-vykhovnomu protsesi universytetu : avtoref... kand. ped. nauk: 13.00.07. Luhansk, 2013. 22 s.

Shveitsarsko-ukrainskyi proekt “Rozvytok hromadianskykh kompetentnostei v Ukraini” (DOCCU). Pasport proektu. URL : https://kristti.com.ua/wp-content/uploads/file/1.pdf


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована