ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНИХ СМАКІВ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Natalііa Tararak

Анотація


В статі розглянуто проблеми формування художньо-естетичного смаку у дітей старшого дошкільного віку, розкрито виховний потенціал музичного мистецтва. Засоби музичного мистецтва розподілено за жанрами, формою виконавства, способами музичної виразності, метою і формами освоєння творів музичного мистецтва. Теоретично обґрунтовано педагогічні умови формування художньо-естетичного смаку у дітей старшого дошкільного віку засобами музичного мистецтва. Уточнено критерії, за допомогою яких виявлено динаміку сформованості ціннісних орієнтацій у дітей старшого дошкільного віку.

Ключові слова: діти старшого дошкільного віку, процес формування, музичне мистецтво.


Посилання


Bazova prohrama rozvytku dytyny doshkilnoho viku “Ia u Sviti” / nauk. ker. ta zah. red. O.L.Kononko. – 3-tie vyd., vypr. – K. : Svitych, 2009. – 430 s.

Bazovyi komponent doshkilnoi osvity v Ukraini // Doshkilne vykhovannia. – 1999. – №1. – S. 1-6.

Bekh I.D. Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti / I.D.Bekh // Pedahohika i psykholohiia. – 1997. – №1. – S. 124-129.

Bohush A.M. Ukrainske narodoznavstvo v doshkilnomu zakladi : navch. posib. / A.M.Bohush, N.V.Lysenko. – 2-he vyd., pererobl. i dopov. – K. : Vyshcha shk., 2002. – 407 s.

Havrylova L.H. Suchasni pidkhody do diahnostyky i rozvytku muzychnykh zdibnostei ditei starshoho doshkilnoho viku i molodshoho shkilnoho viku : navch. posib. dlia stud. ped.. spets. VNZ / L.H.Havrylova, N.M.Heorhian, N.B.Kryvosheia. – 2-he vyd., vypr.. ta dopovn. – Sloviansk : Matorin. – 2012. – 137 s.

Hrynova V.M. Formuvannia pedahohichnoi kulturi maibutnoho vchytelia (teoretychnyi ta metodychnyi aspekt): dys. na zdobuttia nauk. stupenia d-ra ped.. nauk: 13.00.04 / Hrynova Valentyna Mykolaivna ; Kharkivskyi derzh. pedahohichnyi un-t im.. H.S.Skovorody. – Kh., 2000. – 416 ark. + dod. – ark.. 381-416

Rostovskyi O. Yaki pochuttia peredaie muzyka : metodychni rekomendatsii / O.Rostovskyi, L.Khliebnykova // Pochatkova shkola. – Kyiv. 2001. – № 9. – S. 39-42

Tanko T.P. Narodne mystetstvo u systemi tsinnostei studentskoi molodi / T.P.Tanko // Problemy suchasnoi pedahohichnoi osvity. : zb. nauk. prats. Seriia : Pedahohika i psykholohiia. – Yalta. 2009. – Vyp. 23, Ch. 1. – S. 199-208.


Повний текст: PDF
18 :: 14

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована